Přesun na obsah

 

Vítejte na stránkách průvodce péčí o přírodu a krajinu

Zájem o přírodu a krajinu již není doménou pouze ochránců přírody, ale v současné době se dotýká i ostatních oblastí lidské činnosti. Proto se do péče a tvorby našeho přírodního bohatství může zapojit každý. První krok Vám usnadní tento portál, který poskytuje přehled finančních podpor z národních i evropských zdrojů. 

Průvodce dotacemi v péči o přírodu a krajinu

PálavaNa realizaci opatření v přírodě a krajině České republiky uvolňuje především Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství několik miliard korun každý rok. Cesta k získání podpory pro Vás může začít kliknutím na horní lištu, která dělí podporované činnosti do pěti oblastí.

 

 

Dotační programy podporující péči o přírodu a krajinu

Stránky Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu zahrnují podpory z následujících dotačních programů:

 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 • Program péče o krajinu (PPK)
 • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
 • Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Program rozvoje venkova (PRV)
 • Příspěvky na hospodaření v lesích
 • LIFE+
 • Regionální operační programy NUTS II  
 • Národní programy MZe v oblasti vod
 • Operační program Rybářství
 • MŽP Likvidace škod po živelních pohromách

Dotazy na dotace v ochraně přírody a krajiny směřujte na kontaktní místa, jejichž přehled naleznete seskupený podle jednotlivých programů na stránkách kontaktů.

Problematiku náhrady újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.v platném znění tyto webové stránky neřeší. Více informací o náhradách újmy naleznete na hlavních stránkách AOPK ČR.

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do Programu péče o krajinu pro rok 2016

MŽP vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Žádosti o dotace je možné podávat do 29. ledna 2016.

OPŽP 15. výzva - zveřejnění metodiky pro Studie systémů sídelní zeleně

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn metodický rámec pro zpracování Studií systémů sídelní zeleně.

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

Zveřejnění textů 10. - 15. výzvy

MŽP zveřejnilo texty prvních 6 výzev v novém období Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

66. výzva OPŽP

MŽP vyhlásilo prostřednictvím SFŽP 66. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. 6. 2015 do 19. 6. 2015.

zobrazit všechny aktuality