Přesun na obsah

115 165 – Podpora adaptace nelesních ekosystémů

Podprogram 115 165 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč.

Podprogram podporuje následující opatření:

  • obnova vegetačního krytu,
  • odstraňování nepovolených skládek odpadu,
  • péče o dřeviny,
  • protierozní opatření,
  • regulace šíření invazních druhů,
  • šetrné hospodaření na zemědělské půdě,
  • úprava stanovištních poměrů,
  • zachování a vytváření krajinných prvků.

Více o programu a dokumentaci naleznete na stránce Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.