Přesun na obsah

115 174 – Podpora adaptace vodních ekosystémů

Podprogram 115 174 - Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů. 

Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, kraje, občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky. Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na kterých bude realizovat konkrétní opatření. Žadatelem nemůže být zahraniční osoba.

Dotace na opatření může dosáhnout až 100% uznatelných nákladů akce. U tohoto podprogramu je omezena limitem 1 mil. Kč.

Podprogram podporuje následující opatření:

  • opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,
  • obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity,
  • zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

Více o programu a dokumentaci naleznete na stránce Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality