Přesun na obsah

115 177- Odborná podpora a monitoring

Podprogram 115 177 – Odborné studie a další podkladové materiály v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování podkladových materiálů a k vyhodnocování efektivnosti krajinotvorných programů. Podprogramem podporovaná opatření realizuje AOPK ČR a správy NP prostřednictvím jimi vybraných zhotovitelů, se kterými uzavírají smlouvy o dílo.

Podprogram podporuje následující opatření:

  • zpracování odborných studií (vyhledávací studie pro realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů, studie zjištění minimálního stavu podzemní vody, atd.) např. ve vazbě na § 73 ZOPK,
  • monitoring a vyhodnocování opatření krajinotvorných programů a stavu předmětů ochrany ZCHÚ a PO z hlediska kvality, efektů a přínosů ve vazbě na realizovaná opatření.

Více o programu a dokumentaci naleznete na stránce Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.