Přesun na obsah

"Likvidace škod po živelných pohromách roku 2014"

Podprogram 115 273 " Likvidace škod po živelných pohromách roku 2014" poskytuje finanční prostředky na nápravu škod způsobených povodněmi v září a říjnu 2014 na území Jihomoravského kraje ( Strachonín, Dolní Věstonice, Pavlov, Bulhary), kde byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

 

Podporována jsou tato opatření:

  • Dekontaminace půdy

Určení kontaminace terénními a laboratorními rozbory

Vymezení míry kontaminace a rozsahu kontaminovaných ploch

Odstranění kontaminované zeminy a její odvoz na předem určená místa

Opatření k nápravě škody po kontaminaci zemědělské půdy (mohou být součástí rekultivace půdy)

Analýza rizika dle zákona a vyhlášky o ekologické újmě - řešení, které umožní na základě expertízy určit závažnost kontaminace a možné následné sanace pozemku včetně jeho dalšího využití

  • Dekontaminace zdrojů povrchových a podzemních vod

 Určení kontaminace vycházející z terénních a laboratorních výsledků

 Vymezení míry kontaminace a rozsahu kontaminovaných ploch

Odstranění kontaminace povrchových a podzemních vod, vč. studní

  • Obnova migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny

Asanace škod na lukách a pastvinách (trvalé travní porosty), odstraňování naplavenin např. písek, štěrk včetně odpadků a následků vodní eroze, která způsobila odnos půdního pokryvu včetně následného zatravnění

Likvidace invazních druhů rozšířených vlivem povodně

Skupinová či liniová výsadba dřevin s protierozní a stabilizační funkcí na obnovovaných plochách

Stabilizace sesuvů či objektů skalního řícení, která zahrnuje i geotechnický průzkum a monitoring v nezbytném rozsahu, odstranění nebezpečí způsobeného svahovými nestabilitami

 

Žadatelem o dotaci může být každý subjekt (fyzické a právnické osoby včetně obcí), který utrpěl škodu spadající do resortu životního prostředí, která je obsažena v dokumentu „Strategie obnovy částí území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v září v roku 2014“ schváleném 24. listopadu 2014 usnesením vlády České republiky č. 960.  

Žadatelé mají nárok na dotaci do 80% výše nahlášených škod dle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 12/2002 Sb.“). V případě, že žadatel splní podmínky pro přiznání dotace, je možné z tohoto podprogramu financovat plánované i již realizované akce.

Podrobnosti o tomto podprogramu jsou uvedeny v následujících souborech:

16875-smernice_c_1_2016.pdf

16889-mzp_dokumentace_podprogramu_115_273.pdf

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality