Přesun na obsah

Podpora protipovodňových opatření s retencí

Podprogram 129 264 "Podpora protipovodňových opatření s retencí"

Podprogram podporuje následující opatření:

  • zřizování nových retenčních prostorů,
  • úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem,
  • opatření k rozlivům povodní a poldry

Žadateli mohou být Stání podniky Povodí, Lesy ČR, obce ( obce mohou být žadatelem na opatření pro zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích , tj. výstavbu a obnovu suchých nádrží na drobných vodních tocích a úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem).

Dotace jsou poskytovány následovně:

  • Podnikům povodí  maximálně do výše 95% celkových nákladů.
  • Lesům ČR max. do výše 70% celkových nákladů.
  • Obcím max. do výše 90% celkových nákladů.
  • Dotace podnikům povodí v případě, že se jedná o rekonstrukci za účelem zvyšování bezpečnosti vodních děl, maximálně do výše 70% celkových nákladů