Přesun na obsah

podpora protipovodňových opatření podél vodních toků

Podprogram 129 265 " Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků"

Podporována jsou následující opatření:

  • realizace řízených rozlivů povodní,
  • budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory.
  • chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle směrnice 2007/60/ES.

Žadateli mohou být Stání podniky Povodí, Lesy ČR s. p.

Dotace jsou poskytovány následovně:

  • Lesům ČR max. do výše 70% celkových nákladů
  • Podnikům Povodí max. do výše 85% celkových nákladů
  • U akcí Navrhovatelů se žadateli max. do výše 85% celkových nákladů, zbývající část nákladů zajistí navrhovatel z vlastních zdrojů