Přesun na obsah

129 270 - Odstranění následků povodní na státním vodohopodářském majetku II

Program 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“ slouží k odstranění povodňových škod při povodních vzniklých od roku 2015, prostřednictvím podprogramu, který bude operativně vytvořen, pokud rozsah případných povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území ČR v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území jednotlivých dílčích povodí částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

V rámci tohoto programu byl vypsán podprogram 129 272 - "Odstranění následků povodní roku 2013"

Předmětem podpory je:

  • náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu
  • obnova vodních děl a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území

Žadatelem mohou být státní podniky Povodí (dle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, v platném znění) a Lesy České republiky, státní podnik.

Úhrada za stavební práce a technologické dodávky budou hrazeny dle vyhlášení povodňového stupně aktivity takto: při vyhlášení 3.stupně povodňové aktivity do výše 100%, při vyhlášení 2.stupeň povodňové aktivity  do výše 70%. Na škody vzniklé v důsledku 1. stupně povodňové aktivity není podpora poskytována. 

V závislosti na dosaženém SPA budou náklady na stavební část hrazeny ze státního rozpočtu formou podpory následovně:

  • do 100% při dosažení 3. SPA státním podnikům Povodí
  • do 70% při dosažení 2. SPA státním podnikům povodí
  • do 50% subjektu Lesy ČR, s. p. při dosažení 2. a 3. SPA
  • zbylé náklady na stavební část, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost apod. budou hrazeny žadateli z vlastních zdrojů
  • dotace může být poskytnuta max. do výše uvedené v protokolu o škodách, při výpočtu dotace bude postupováno podle předešlých omezení 1. - 3.
  • podpora na odstranění nánosů a plavenin v korytech vodních toků a nádržích, způsobených povodňovými stavy 2. a 3. SPA, bude hrazena do výše 80% stavebních nákladů ( s výjimkou 3. bodu), max. však do výše 350 Kč/m3

Podrobnosti k tomuto programu, včetně základních náležitostí žádostí a podmínek podpory, naleznete v závazných pravidlech na rok 2015 (příloha č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb.) Pravidla_MZe_na_rok_2015.pdf

Pravidla_MZe_na_rok_2015_vzory_formularu.doc

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality