Přesun na obsah

Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu

Podprogram 129 292 "Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu"

Podprogram podporuje následující opatření:

  • rekonstrukce a oprava drobných vodních toků a souvisejících vodních děl  za účelem stabilizace odtokových poměrů a zlepšení vodního managamentu krajiny
  • rekonstrukce a oprava rybníků a malých vodních nádrží za účelem retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich  technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí

Žadateli jsou Státní podniky Povodí a Lesy ČR s. p.

Dotace jsou poskytovány následovně:

  • Státním podnikům Povodí max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně-technologické části, a pokud jde o výdaje na odtěžení, skládkování, rozprostření sedimentu včetně všech dalších souvisejících a následných prací činí max. 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu
  • Státnímu podniku lesy ČR max. do výše 70% uznatelných nákladů stavebně-technologické části, a pokud jde o výdaje na odtěžení, skládkování, rozprostření sedimentu včetně všech dalších souvisejících a následných prací činí max. 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu