Přesun na obsah

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu

Podprogram 129 293 "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí"

Podpora je poskytována na následující opatření:

  • rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem za účelem retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení  zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případné hašení požárů, apod.
  • obnova a výstavba nových nerybochovných rybníků a MVN se stálým přítokem za účelem retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem a dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případy hašení požáru

Žadateli jsou obce a svazky obcí.

Dotace je poskytována následovně:

  • Pro rekonstrukci, obnovu a odbahnění max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně- technologické části, max. do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň max. 250Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahnění
  • pro výstavbu max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do výše 4 mil. Kč/ha a zároveň10 mil. Kč na celou akci