Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy Péče o dřeviny

Péče o dřeviny

O  vysázené stromy je nutné se po určitou dobu starat, tzn. provádět speciální zásahy, které jim umožní dosáhnout takového věku, kdy budou schopny sami odolávat nepříznivým vlivům (např. škůdcům, zvěři, povětrnostním podmínkám aj.). Opatření je zaměřeno na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné z hlediska zachování krajinných dominant a přírodních historických prvků.

Cíle:

  • udržení životaschopnosti dřevin
  • zachování památných stromů
  • podpora, uchování a obnova přírodní rozmanitosti

Příklad opatření

Pěštební opatření na lípě srdčité na hřbitově v Olbrachticích
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - volná krajina)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.3) - Péče o dřeviny

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na ochranu a ošetření vysazených dřevin, likvidaci nevhodných náletových dřevin, likvidaci nežádoucích a invazních druhů a následné zajištění proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření, dokončovací a rozvojovou péči v rámci realizace projektu u výsadeb na PUPFL nejdéle po dobu 2 let, u ostatních nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb, a další

Výše podpory:
85%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

PPK (chráněná území) - Péče o dřeviny

Podporované činnosti:
náklady na péči o památné stromy a aleje, tzn. zdravotní  a odlehčovací řezy, ošetřování proti  škůdcům, bezpečnostní vazby, zastřešování dutin, úklid ořezaných větví a další

Výše podpory:
100%  

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

PPK (volná krajina) - Péče o dřeviny

Podporované činnosti:
náklady na péči o památné stromy a aleje, tzn. zdravotní  a odlehčovací řezy, ošetřování proti  škůdcům, bezpečnostní vazby, zastřešování dutin, úklid ořezaných větví a další

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

.

MaS - Péče o dřeviny

Podporované činnosti:
náklady na péči o památné stromy a aleje (bezpečnostní a statické vazby, udržovací a zdravotní řezy, zastřešování dutin) a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 162) - Péče o dřeviny

Podporované činnosti:
ošetření stromů formou prořezávek, použití bezpečnostních vazeb a ošetření dutin. Zajištění dřevin po výsadbě.

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 165) - Péče o dřeviny

Podporované činnosti:
ošetření stromů formou prořezávek, použití bezpečnostních vazeb a ošetření dutin, zajištění dřevin po výsadbě

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Příjem žádostí do národního dotačního programu POPFK

výzva MŽP č. 2/2019 pro příjem žádostí v rámci programu Podpora přirozených funkcí krajiny

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality