Přesun na obsah

Sídelní zeleň

Opatření je zaměřeno na obnovu přírodě blízké zeleně v sídlením prostředí, na zakládání a regeraci zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídel či na výsadbu vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě tzv."brownfields".

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.4) - Sídelní zeleň

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na výsadbu stromů a keřů, např. nákup sazenic, úpravu půdy před vysazením (doplnění či výměna půdy), ochranu a následnou péči o vysazené stromy a keře (po dobu dvou let), ukotvení sazenic, přihnojování, zálivka. Dále náklady na vyvolané investice, které vzniknou v přímé souvislosti s realizací opatření, např. přeložky inženýrských sítí, přeložky komunikací a další.

Výše podpory:  
60%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy, pouze obce nad 500 obyvatel

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

ROP NUTS II Severovýchod - Sídelní zeleň

Podporované činnosti:
náklady na regeneraci městské zeleně - parky, náměstí aj.

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
region soudržnosti Severovýchod sestávající z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje

Žadatel:
Kraje, obce, svazky obcí, stát, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či státem, profesní a zájmová sdružení, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další.

ROP NUTS II Střední Čechy - Sídelní zeleň

Podporované činnosti:
náklady na úpravu veřejných prostranství - výsadby zeleně

Výše podpory: 
až 100%

Územní vymezení: 
region soudržnosti Střední Čechy, který je totožný se Středočeským krajem.

Žadatel:
Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, provozovatelé drážní dopravy, profesní a zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, veřejné výzkumné instituce a další

ROP NUTS II Jihozápad - Sídelní zeleň

Podporované činnosti:
náklady na obnovu veřejné zeleně

Výše podpory: až 100%

Územní vymezení: 
region soudržnosti Jihozápad sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje.

Žadatel:
Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, církevní právnické osoby, školy, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další.

ROP NUTS II Jihovýchod - Sídelní zeleň

Podporované činnosti:
úprava veřejných prostranství - obnova parků a veřejné zeleně

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
region soudržnosti Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina

Žadatel:
Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé, občané a další.

ROP NUTS II Moravskoslezsko- Sídelní zeleň

Podporované činnosti:
rekonstrukce veřejných prostranství - veřejné zeleně

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
egion soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem

Žadatel:
Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, Správa železniční dopravní cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, vlastníci zastávek veř. hrom. dopravy, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další

ROP NUTS II Střední Morava - Sídelní zeleň

Podporované činnosti:
obnova veřejných prostranství - výsadby okrasné zeleně

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
region soudržnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje

Žadatel:
Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Správa železniční dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v památkových zónách a další.

OPPK - Sídelní zeleň

Podporované činnosti:
Rozšiřování a obnova ploch zeleně ve městě (revitalizace nevyužívaných území pro parkové úpravy, protihlukových pásů zeleně ), včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000.

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
hlavní město Praha

Žadatel:
Hl. m. Praha a její městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, provozovatel městské hromadné dopravy, vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, vysoké školy, organizace výzkumu a vývoje a další.

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality