Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Bezlesí Protierozní opatření

Protierozní opatření

Opatření se zaměřuje na zmírnění negativního projevu vodní a větrné eroze, slouží k neškodnému odvedení povrchových vod z povodí, k retardaci povrchového odtoku a zachycování smyté zeminy, k ochraně intravilánu obcí a komunikací před škodlivým povrchovým odtokem a smytou zeminou, ke snížení rychlosti větru a jeho škodlivých účinků.
Jedná se nejčastěji o protierozní příkopy, přejezdné průlehy, zatravněné údolnice, protierozní hrázky a ochranné nádrže. Technická opatření proti vodní erozi mohou vhodně doplňovat výsadby dřevin. Jako hlavní opatření proti větrné erozi se používají přirozené vegetační zábrany - tzv. větrolamy.

Cíle:

  • snížení výskytu negativních vlivů vodní eroze a sucha
  • snížení erozní ohroženosti půdy
  • zvyšování retenční schopnosti krajiny

 

Příklad opatření

Výsadby větrných bariér v obvodu ZD Klapý
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - volná krajina)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (6.4) - Realizace opatření k ochraně proti vodní erozi

Popis: 
ochrana proti vodní erozi (založení a obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.)

Výše podpory: až 90%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména fyzické osoby, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, příspěvkové organizace (Správy NP) a další

PPK (volná krajina) - Protierozní opatření

Popis:
asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků a tvorba biologických protierozních opatření

Výše podpory: až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

POPFK (115 162) - Protierozní opatření

Popis:
asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků a tvorba biologických protierozních opatření

Výše podpory: až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 165) - Protierozní opatření

Popis:
asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků a tvorba biologických protierozních opatření

Výše podpory: až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Veřejná oponentura ceníku obvyklých opatření

AOPK ČR otevřela v rámci probíhající aktualizace k veřejné oponentuře ceník obvyklých opatření v oblasti péče o přírodu a krajinu, který slouží jako podklad pro posuzování žádostí v rámci dotačních programů, na jejichž administraci se AOPK ČR podílí (krajinotvorné programy MŽP, Operační program Životní prostředí) a pro posuzování cen prací při uzavírání smluv s dodavateli v oblasti péče o zvláště chráněná území ve správě AOPK ČR.

Předkládání žádostí do Programu péče o krajinu pro rok 2014 (do 15.3.2014)

MŽP vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Žádosti o dotace je možné podávat do 15. března 2014.

Speciální výzva v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro podporu výsadby izolační zeleně

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují z důvodu podpory výsadby izolační zeleně v sídlech speciální výzvu v rámci Programu péče o krajinu, nového Podprogramu pro podporu výsadby izolační zelně (Podprogram PPK D) s ukončením přijímání žádostí do 8. 11.2013.

Změna adresy KS Praha a Střední Čechy a Správa CHKO Blaník

AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy a správa CHKO Blaník (sběrné místo pro příjímání žádostí - projektů v rámci dotačních programů) končí k 30.8.2013 působení na adrese U Šalamounky 41, Praha 5.

Speciální výzva PPK C, Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy 2013

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují z důvodu zajištění péče o zraněné a handicapované živočichy po povodni 2013 speciální výzvu v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (Podprogram PPK C) s ukončením přijímání žádostí do 31.8.2013.

zobrazit všechny aktuality