Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy Péče o travní poros…

Péče o travní porosty

Ponechání luk a pastvin bez jakéhokoli obhospodařování by nejprve vedlo k vymizení nejméně odolných a vzácných druhů rostlin a lokalitu by následně ovládl jednotvárný porost trav. Poté by se začaly objevovat náletové semenáčky stromů, které by časem vytvořily souvislý porost – základ budoucího lesa. Opatření se zaměřuje na šetrné hospodaření na travních porostech (kosení, pastva), které na lokalitě udrží druhovou pestrost rostlin a na ně vázaných živočichů a zachová mozaiku lesa a bezlesí. Šetrné hospodaření se zaměřuje i na optimální termín seče a pastvy, jejich intenzitu a celkový způsob provedení (např. ponechání neposečených částí jako útočiště pro živočichy aj.).

Cíle:

  • uchování a  zvýšení přírodní rozmanitosti
  • zamezení šíření invazních druhů rostlin

Příklad opatření

Kosení louky VKP Hříštěk
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - volná krajina)

Opatření podporují následující programy

PRV  - M13 PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI (LFA)  - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
platba za znevýhodněné přírodní podmínky v oblastech LFA

Výše podpory:
pevně stanovená částka v €/ha

Územní vymezení:
Platba v horských a specifických oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou standardní orná půda, travní porost, úhor, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, rychle rostoucí dřeviny a jiné trvalé kultury. Platba v ostatních oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou trvalý travní porost (T) nebo s kulturou travní porost, na které se ke dni 30. září 2014 nacházel travní porost evidovaný v LPIS (G2014).

Žadatel:
Zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství a zároveň aktivní zemědělec, který má zařazený min. 1 ha zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) v LFA, na který lze platbu poskytnout. Žadatel musí na travních porostech dodržet minimální úroveň chovu hospodářských zvířat, a to každodenně v období od 1. 6. do 30. 9. a také požadavky cross compliance 

PRV - M12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
kompenzace ztráty příjmů ze snížené produkce z důvodu zákazu hnojení ve stanovených oblastech

Výše podpory:
pevně stanovená sazba v €/ha

Územní vymezení:
celé území ČR v oblastech vymezených jako Natura 2000 a současně se nacházejících v 1. zónách NP a CHKO  a oblasti navazující na tato území.

Žadatel:
Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který má zařazený min. 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury T, který se nachází v oblasti Natura 2000 s překryvem s 1. zónou NP nebo CHKO a oblasti navazující na tato území. Žadatel musí dodržovat požadavky cross compliance.

PPK (chráněná území) - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování),  náklady na pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, sečení nedopasků, ustájení) a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

PPK (volná krajina) - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování), pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, sečení nedopasků, náklady na ustájení) a další

Výše podpory: až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

MaS - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování), náklady na pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavby dočasných ohradníků, sečení nedopasků, ustájení) a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování), pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, sečení nedopasků, náklady na ustájení)

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 175) - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování), pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, sečení nedopasků, náklady na ustájení)

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality