Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy Péče o travní poros…

Péče o travní porosty

Ponechání luk a pastvin bez jakéhokoli obhospodařování by nejprve vedlo k vymizení nejméně odolných a vzácných druhů rostlin a lokalitu by následně ovládl jednotvárný porost trav. Poté by se začaly objevovat náletové semenáčky stromů, které by časem vytvořily souvislý porost – základ budoucího lesa. Opatření se zaměřuje na šetrné hospodaření na travních porostech (kosení, pastva), které na lokalitě udrží druhovou pestrost rostlin a na ně vázaných živočichů a zachová mozaiku lesa a bezlesí. Šetrné hospodaření se zaměřuje i na optimální termín seče a pastvy, jejich intenzitu a celkový způsob provedení (např. ponechání neposečených částí jako útočiště pro živočichy aj.).

Cíle:

  • uchování a  zvýšení přírodní rozmanitosti
  • zamezení šíření invazních druhů rostlin

Příklad opatření

Kosení louky VKP Hříštěk
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - volná krajina)

Opatření podporují následující programy

PRV  - M13 PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI (LFA)  - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
platba za znevýhodněné přírodní podmínky v oblastech LFA

Výše podpory:
pevně stanovená částka v €/ha

Územní vymezení:
Platba v horských a specifických oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou standardní orná půda, travní porost, úhor, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, rychle rostoucí dřeviny a jiné trvalé kultury. Platba v ostatních oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou trvalý travní porost (T) nebo s kulturou travní porost, na které se ke dni 30. září 2014 nacházel travní porost evidovaný v LPIS (G2014).

Žadatel:
Zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství a zároveň aktivní zemědělec, který má zařazený min. 1 ha zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) v LFA, na který lze platbu poskytnout. Žadatel musí na travních porostech dodržet minimální úroveň chovu hospodářských zvířat, a to každodenně v období od 1. 6. do 30. 9. a také požadavky cross compliance 

PRV - M12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
kompenzace ztráty příjmů ze snížené produkce z důvodu zákazu hnojení ve stanovených oblastech

Výše podpory:
pevně stanovená sazba v €/ha

Územní vymezení:
celé území ČR v oblastech vymezených jako Natura 2000 a současně se nacházejících v 1. zónách NP a CHKO  a oblasti navazující na tato území.

Žadatel:
Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který má zařazený min. 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury T, který se nachází v oblasti Natura 2000 s překryvem s 1. zónou NP nebo CHKO a oblasti navazující na tato území. Žadatel musí dodržovat požadavky cross compliance.

PPK (chráněná území) - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování),  náklady na pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, sečení nedopasků, ustájení) a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

PPK (volná krajina) - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování), pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, sečení nedopasků, náklady na ustájení) a další

Výše podpory: až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

MaS - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování), náklady na pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavby dočasných ohradníků, sečení nedopasků, ustájení) a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování), pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, sečení nedopasků, náklady na ustájení)

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 175) - Péče o travní porosty

Podporované činnosti:
náklady na kosení travního porostu (ručně, křovinořezem, sekačkou nebo těžkou technikou  - traktor) včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty (např. skládkování, kompostování), pastvu ovcí, koz, skotu a koní (včetně dopravy zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, sečení nedopasků, náklady na ustájení)

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality