Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy Podpora chráněných …

Podpora chráněných druhů

Většina ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů je v boji o přežití méně odolná, než druhy, které se v naší přírodě vyskytují hojně. Opatření je zaměřeno na vytváření vhodných stanovištních podmínek, které podpoří jejich konkurenceschopnost.

Cíle:

  • podpora, uchování a zvýšení přírodní rozmanitosti

Příklad opatření

Údržba a zabezpečení významných zimovišť netopýrů v Krušných horách
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - volná krajina)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.2) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
jako součást realizace opatření sběr informací a zpracování odborných podkladů včetně zajištění potřebných informačních a technických nástrojů pro zajištění ochrany druhů a stanovišť nebo řešení problematiky invazních druhů, obnova a tvorba prvků, které zvyšují strukturní diverzitu biotopů nebo přispívají k ochraně druhů včetně omezení ohrožujících faktorů (např. kamenné zídky, snosy, stavební a terénní úpravy k usměrnění bezpečného pohybu živočichů aj.)a další

Výše podpory:  
85%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

PPK (chráněná území) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality, úpravu pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky a další

Výše podpory:
100%  

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

PPK (volná krajina) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality,  úpravu pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky a další

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

MaS - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality, úprava pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality, úpravu pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 175) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality, úpravu pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality