Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy Podpora chráněných …

Podpora chráněných druhů

Většina ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů je v boji o přežití méně odolná, než druhy, které se v naší přírodě vyskytují hojně. Opatření je zaměřeno na vytváření vhodných stanovištních podmínek, které podpoří jejich konkurenceschopnost.

Cíle:

  • podpora, uchování a zvýšení přírodní rozmanitosti

Příklad opatření

Instalace podložky pod hnízdo čápa bílého
Zdroj financí: Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK - 115 165)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.2) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
jako součást realizace opatření sběr informací a zpracování odborných podkladů včetně zajištění potřebných informačních a technických nástrojů pro zajištění ochrany druhů a stanovišť nebo řešení problematiky invazních druhů, obnova a tvorba prvků, které zvyšují strukturní diverzitu biotopů nebo přispívají k ochraně druhů včetně omezení ohrožujících faktorů (např. kamenné zídky, snosy, stavební a terénní úpravy k usměrnění bezpečného pohybu živočichů aj.)a další

Výše podpory:  
85%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

PPK (chráněná území) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality, úpravu pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky a další

Výše podpory:
100%  

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

PPK (volná krajina) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality,  úpravu pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky a další

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

MaS - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality, úprava pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality, úpravu pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 175) - Podpora chráněných druhů

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování náletu stromů a keřů – práce s pilou nebo křovinořezem, úklid vzniklé hmoty, odvoz  hmoty z lokality, úpravu pozemku, např. odstranění humusové vrstvy, rozrušení drnu pomocí rotovátoru, utužení půdy pomocí těžké techniky

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality