Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy PRV - M10 AGROENVIR…

PRV - M10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÉ OPATŘENÍ (AEKO) - Založení krajinných prvků a ÚSES

Agroenvironmentální opatření (AEO) jsou součástí Programu rozvoje venkova (s platností pro roky 2007-2013), a to jeho II. Osy – Zlepšování životního prostředí a krajiny. Cílem AEO je podpora takového hospodaření, které je v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny, podporou zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny.

Základní podmínkou pro poskytování plateb v rámci AEO je uzavření pětiletého závazku a v rámci tohoto závazku každoroční podávání žádosti o poskytnutí dotace, splnění požadavku minimální výměry pro podání žádosti o zařazení a také respektování společných podmínek pro žadatele v AEO jako jsou např. Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (zachování krajinných prvků – mezí, teras, stromořadí, atd.; pěstování širokořádkových  plodin na půdních blocích se sklonitostí nižší než 12°; zapravení kejdy nebo močůvky nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci; nesmí dojít ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda; nesmí dojít k pálení bylinných zbytků na půdních blocích), Minimální požadavky   na používání hnojiv, Minimální požadavky na používání přípravků na ochranu rostlin a Minimální požadavky na údržbu travních porostů. Dotace má formu platby poskytované jako sazba v Kč/ha.

AEO obsahují 3 podopatření,  která se dělí na tituly – Postupy šetrné k životnímu prostředí, Ošetřování travních porostů (základní a nadstavbové tituly) a Péče o krajinu. Nadstavbové tituly na travních porostech vymezují dopředu na jednotlivé půdní bloky v Registru půdy (LPIS) orgány ochrany přírody. Pokud vyhovují dané požadavky titulu i péči o konkrétní biotop ze směrnice o stanovištích, pak je na půdním bloku označena nabídka příslušného nadstavbového titulu. Orgány ochrany přírody mají navíc v rámci jednotlivých titulů dostatečný prostor k úpravě požadavků na zemědělce dle potřeb konkrétní lokality. Jedná se např. o volbu z různých termínů sečí či pastvy, zákazy hnojení, ponechání neposečených pásů, posuny seče, vynechání jedné ze sečí – v případě dvojsečného dotačního titulu, nutnost souhlasu orgánu ochrany přírody k provádění mulčování, obnově travních porostů, přísevu travních porostů, smykování, regulace likvidace nedopasků apod. 

Výše platby je stanovena jako 100% kompenzace ztráty příjmů ze snížené produkce.

 Termín pro podání žádosti:
žádost o zařazení do AEO opatření do 15. 5. prvního roku pětiletého období na místně příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov (AZV). Žádost o poskytnutí dotace každý rok pětiletého závazku do 15. 5. daného roku na místně příslušnou AZV

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy na možnosti financování z PRV se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů nebo na www.szif.cz.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality