Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy PRV - M10 AGROENVIRO...

PRV - M10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÉ OPATŘENÍ (AEKO) - Založení krajinných prvků a ÚSES

Agroenvironmentální opatření (AEO) jsou součástí Programu rozvoje venkova (s platností pro roky 2007-2013), a to jeho II. Osy – Zlepšování životního prostředí a krajiny. Cílem AEO je podpora takového hospodaření, které je v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny, podporou zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny.

Základní podmínkou pro poskytování plateb v rámci AEO je uzavření pětiletého závazku a v rámci tohoto závazku každoroční podávání žádosti o poskytnutí dotace, splnění požadavku minimální výměry pro podání žádosti o zařazení a také respektování společných podmínek pro žadatele v AEO jako jsou např. Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (zachování krajinných prvků – mezí, teras, stromořadí, atd.; pěstování širokořádkových  plodin na půdních blocích se sklonitostí nižší než 12°; zapravení kejdy nebo močůvky nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci; nesmí dojít ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda; nesmí dojít k pálení bylinných zbytků na půdních blocích), Minimální požadavky   na používání hnojiv, Minimální požadavky na používání přípravků na ochranu rostlin a Minimální požadavky na údržbu travních porostů. Dotace má formu platby poskytované jako sazba v Kč/ha.

AEO obsahují 3 podopatření,  která se dělí na tituly – Postupy šetrné k životnímu prostředí, Ošetřování travních porostů (základní a nadstavbové tituly) a Péče o krajinu. Nadstavbové tituly na travních porostech vymezují dopředu na jednotlivé půdní bloky v Registru půdy (LPIS) orgány ochrany přírody. Pokud vyhovují dané požadavky titulu i péči o konkrétní biotop ze směrnice o stanovištích, pak je na půdním bloku označena nabídka příslušného nadstavbového titulu. Orgány ochrany přírody mají navíc v rámci jednotlivých titulů dostatečný prostor k úpravě požadavků na zemědělce dle potřeb konkrétní lokality. Jedná se např. o volbu z různých termínů sečí či pastvy, zákazy hnojení, ponechání neposečených pásů, posuny seče, vynechání jedné ze sečí – v případě dvojsečného dotačního titulu, nutnost souhlasu orgánu ochrany přírody k provádění mulčování, obnově travních porostů, přísevu travních porostů, smykování, regulace likvidace nedopasků apod. 

Výše platby je stanovena jako 100% kompenzace ztráty příjmů ze snížené produkce.

 Termín pro podání žádosti:
žádost o zařazení do AEO opatření do 15. 5. prvního roku pětiletého období na místně příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov (AZV). Žádost o poskytnutí dotace každý rok pětiletého závazku do 15. 5. daného roku na místně příslušnou AZV

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy na možnosti financování z PRV se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů nebo na www.szif.cz.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality