Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy

Péče o nelesní ekosystémy

Cesta k vhodnému dotačnímu programu pro Vámi zamýšlený záměr pokračuje výběrem opatření, které lze v přírodě a krajině realizovat.  

Pomoci s realizací vám mohou následující dokumenty:

Standardy péče o přírodu a krajinu stanovují doporučení a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, které je vhodné využívat při realizaci konkrétního záměru (opatření).

Výsadba stromů

Výsadba a řez keřů

Řez stromů

Kácení stromů

Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Péče o funkční výsadby ovocných dřevin

Pastva

Sečení

Disturbanční management na nelesních plochách

Likvidace vybraných invaznich druhů rostlin

Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí

Krajinné trávníky

Brožury

Obnova historických zahrad a parků

Obnova zeleně v urbanizované krajině

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability

 

Opatření