Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky 27. výzva OP ŽP

27. výzva OP ŽP

10.5.2011 09:57

MŽP vyhlásilo 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Výzva se otevírá pro prioritní osy 1,4 a 6.

Objem alokovaných prostředků  na schválené projekty činí 8,1 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč na  prioritní osu 1, 2,5 mld. Kč na prioritní osu 4 a 4,1 mld. Kč na prioritní osu 6.

Prioritní osa 1 - 1,5 mld. Kč

Prioritní osa 4 - oblast podpory 4.1 - 1 mld. Kč

                           - oblast podpory 4.2 - 1,5 mld. Kč

Prioritní osa 6oblast podpory 6.1- 50 mil. Kč

                          - oblast podpory 6.2 - 1 mld. Kč

                          - oblast podpory 6.3 - 600 mil. Kč

                        - oblast podpory 6.4 - 1,2 mld. Kč (z toho 1,1 mld. Kč na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v Implementačním dokumentu OPŽP a 100 mil. Kč na ostatní opatření)

                          - oblast podpory 6.5 – 550 mil. Kč

                          - oblast podpory 6.6 – 700 mil. Kč

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OP ŽP (pdf, 1.9 MB), Implementačním dokumentem OP ŽP (pdf, 2.6 MB) a výzvou pro podání žádosti (pdf, 161.5 KB).

Žádosti o podporu v rámci osy 6 a osy 1, podoblasti podpory 1.3.2 budou přijímat krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR  nebo krajská pracoviště SFŽP, a to od 16. května 2011 do 15. července 2011.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality