Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky 66. výzva OPŽP

66. výzva OPŽP

2.6.2015 13:59

MŽP vyhlásilo prostřednictvím SFŽP 66. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. 6. 2015 do 19. 6. 2015.

V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007. 66. výzva je poslední možností pro fyzické osoby nepodnikající, které již v novém programovém období nebudou způsobilými žadateli. Rovněž vzhledem k vyšší míře podpory u některých opatření doporučujeme žadatelům, kteří jsou schopni dokončit realizaci projektu do prosince 2015, aby poslední výzvu programového období 2007-2013 využili.

Upozornění pro žadatele:

  • Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.
  • Stavební povolení lze doložit bez nabytí právní moci. Nabytí právní moci je nutné doložit do 30 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí 66. výzvy, a to na centrálu SFŽP v Praze.
  • Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat níže uvedené přílohy žádosti. Žadatel tyto přílohy předloží nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí 66. výzvy na centrálu SFŽP v Praze:
    1. Souhlas orgánů památkové ochrany
    2. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí.

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách programu OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“. Kontakty na příslušná RP AOPK ČR najdete na stránkách http://www.dotace.nature.cz

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality