Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

22.3.2016 10:46

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

Výzva č. 13 je zaměřena na posilování přirozených funkcí krajiny prostřednictvím opatření na revitalizace a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, které vyplývají z plánů povodí. Vzhledem k naplnění specifického cíle (4.3 „posílit přirozené funkce krajiny“) je nezbytné, aby podpořené projekty obnovily přirozený či přírodě blízký stav krajiny, a to způsobem, který podporuje další funkce krajiny - posiluje ekologickou stabilitu a biodiverzitu. Podpora je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy (viz zveřejněná hodnotící kritéria). V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen. 

V rámci výzvy jsou podporována pouze opatření vyplývající z plánů oblastí povodí, plánů dílčích povodí nebo národních plánů povodí. Výzva je dvoukolová, žádosti o podporu v rámci 1. kola hodnocení zpracované ve stupni investiční záměr lze podávat do 31. 12. 2016.

Další informace naleznete v sekci Dokumenty pro 13. výzvu na http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva/dokumenty.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality