Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Finanční nástroje na webu

Finanční nástroje na webu

29.8.2008 09:00

29. sprna 2008 spustila AOPK ČR nové internetové stránky Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu.

Informace o tom, z jakých programů lze zaplatit odbahnění rybníků, zlepšování druhové skladby lesních porostů, zachování a vytváření krajinných prvků a mnohá další opatření, jsou nyní přehledně na internetových stránkách Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu na adrese www.dotace.nature.cz. Provoz stránek zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny 29. 8. 2008.

Různá opatření v oblasti praktické péče o přírodu a krajinu lze realizovat pomocí finančních prostředků poskytnutých z evropských či českých dotačních programů. Doposud neexistoval žádný souhrn vytvořený s ohledem na konkrétní problematiku. Na stránkách Finanční nástroje vznikl ucelený přehled opatření, na které může žadatel získat z daného programu finanční prostředky,“ shrnuje Pavel Pešout, náměstek Sekce ochrany přírody a krajiny  AOPK ČR.

Stránky obsahují aktuální informace o dotačních programech, jako jsou Operační program Životní prostředí, Program péče o krajinu, Program rozvoje venkova a další. Nezbytnou součást stránek tvoří rozdělení opatření do pěti základních oblastí: Bezlesí, Les, Voda, Osvěta a vzdělávání a v neposlední řadě Výzkum a podkladové materiály. U každého opatření je zobrazen přehled konkrétních programů a základních informací pro čerpání finančních prostředků.

Jedná se v pořadí již o třetí internetové stránky, které se věnují samostatné oblasti činnosti AOPK ČR. Doplňují tak zpřístupněné stránky www.biomonitoring.cz s informacemi o sledování (monitoringu) a hodnocení ochrany evropsky významných přírodních fenoménů a stránky www.zachranneprogramy.cz s údaji o probíhajících záchranných programech na území České republiky.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality