Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Speciální výzva v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro podporu výsadby izolační zeleně

Speciální výzva v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro podporu výsadby izolační zeleně

22.10.2013 11:37

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují z důvodu podpory výsadby izolační zeleně v sídlech speciální výzvu v rámci Programu péče o krajinu, nového Podprogramu pro podporu výsadby izolační zelně (Podprogram PPK D) s ukončením přijímání žádostí do 8. 11.2013.

Žadatelem v Podprogramu PPK D může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podmínek podprogramu.

Vzor žádosti o dotaci v rámci Podprogramu PPK D je uveden v příloze č. 17 Směrnice MŽP č. 6/2012 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2012 – 2014 (dále jen „Směrnice MŽP č. 6/2012“), která byla aktualizována Dodatkem č. 1 ke směrnici MŽP č. 6/2012 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2012 – 2014 (dále jen „Dodatek směrnice MŽP č. 6/2012“). Směrnice MŽP č. 6/2012 je k dispozici na webových stránkách MŽP. Sběrnými místy pro podávání žádostí jsou krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, http://www.nature.cz/ dle své územní působnosti.

Specifické podmínky Podprogramu pro podporu výsadby izolační zeleně jsou stanovené v Dodatku č. 2 směrnice MŽP č.6/2012 (PDF, 102 kB ), který byl schválen dne 1. října 2013, ostatní podmínky Programu péče o krajinu stanovené Směrnicí MŽP č. 6/2012 zůstávají v platnosti.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality