Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Jak realizovat opatření

Jak realizovat opatření

Brožury

AOPK ČR zpracovala několik stručných příruček jak přistupovat k realizaci opatření, včetně seznamu dotačních programů, ze kterých lze žádat o finanční prostředky na daná opatření. Vzhledem k tomu, že příručky byly vytvořeny před několika lety, tak již neobsahují aktuální informace o dotačních programech (např. došlo ke změně názvu programů, resp. os a některé programy již byly ukončeny). Aktuální přehled dotačních programů naleznete zde.

Obnova historických zahrad a parků (582.4 KB)

Obnova rybníků (1.2 MB) 

Obnova zeleně v urbanizované krajině (482.9 KB)

Realizace návštěvnické infrastruktury (818.5 KB)

Realizace přírodě blízkého hospodaření v lesích (592.5 KB)

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability (1.3 MB)

Brožura finanční nástroje péče o přírodu a krajinu (1.4 MB)

 

Standardy péče o přírodu a krajinu

Standardy po odborné oponentuře vydává AOPK ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech. Jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů.

Vycházejí z příkladů dobré praxe v daném oboru a jsou podkladem, který má sloužit ke zkvalitnění prováděných prací, zajistit porovnatelnost výstupů i sjednocení termínů v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány státní správy. Více informací o standardech péče o přírodu a krajinu naleznete zde

 

Řada A (Arboristické standardy)

Výsadba stromů (3.4 MB)

Řez stromů (2.9 MB)

Výsadba a řez keřů (2.0 MB)

Kácení stromů (1.1 MB)

 

Řada B (Voda v krajině)

Vytváření a obnova tůní (1.8 MB)

Rybí přechody (2.4 MB)

 

Řada C (ÚSES a krajinotvorné prvky)

Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině (1.4 MB)

Péče o funkční výsadby ovocných dřevin (3.0 MB)

Zakládání a péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin (745.6 KB)

Krajinné trávníky (1.1 MB)

 

Řada D (Péče o vybrané terestrické ekosystémy)

Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí (404.4 KB)

Pastva (2.2 MB)

Sečení (340.0 KB)

Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů (2.3 MB)

Disturbanční management na nelesních plochách (416.3 KB)

Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality) (1.1 MB)

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality