Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Invazní druhy rostl…

Invazní druhy rostlin a živočichů

Opatření je zaměřeno na redukci a likvidaci nepůvodních druhů dřevin, které se často chovají agresivně, vytlačují původní druhy našich rostlin a v mnoha případech mění charakter svého okolí (např. trnovník akát, borovice vejmutovka).

Cíle:

  • nahrazení nepůvodních společenstev s nepůvodním druhem původními
  • zamezení šíření nepůvodních druhů

Příklad opatření

Výřez smrku pichlavého v NPR Jizerskohorské bučiny
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - chráněná území)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.2) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na likvidaci nežádoucích a invazních druhů a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření, v lesních porostech náklady na výsadbu a ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin, a další

Výše podpory:
85%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

OP ŽP (4.1) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na likvidaci nevhodných náletových dřevin, na likvidaci nežádoucích a invazních druhů a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření a další

Výše podpory:
100% pro nesoutěžní výzvu, 85% pro soutěžní

Územní vymezení:
NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000

Žadatel:
AOPK ČR, NP, Správa jeskyní, kraje (nesoutěžní výzva), široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další (soutěžní výzva)

LIFE+ (Příroda a biologická rozmanitost) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na těžební zásahy, projektová příprava, v některých případech nákup pozemku atd.

Výše podpory:
až 75 %

Územní vymezení:
EVL, PO (včetně lokalit mimo území NATURA 2000, tzv. nášlapné kameny)

Žadatel:
veřejné nebo soukromé orgány, subjekty a instituce reagistrované v EU

PPK (chráněná území) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti:
výřez nebo  kácení dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti: 
výřez nebo  kácení dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti

Výše podpory:
100%

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti:
výřez nebo  kácení invazních druhů dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 176) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti:
výřez nebo  kácení invazních druhů dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality