Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Sběr osiva původníc…

Sběr osiva původních dřevin

Opatření je zaměřeno na zajišťování reprodukčního materiálu (osiva nebo vegetativních částí) našich dřevin za účelem záchrany zanikajícího genofondu původních druhů nebo místních ohrožených ekotypů dřevin. Jedná se především o sběr a zajištění reprodukčního materiálu ze stojících stromů stromolezeckou technikou, sběrem do plachet, ale také o sběr a zajištění řízků dřevin, vše včetně zapěstování sazenic a jejich výsadby.

Cíle:

  • záchrana zanikajícího genofondu původních druhů nebo místních ohrožených ekotypů dřevin
  • dostatek kvalitního reprodukčního materiálu

Opatření podporují následující programy

LIFE+ (Příroda a biologická rozmanitost) - Sběr osiva původních dřevin

Popis:
zajištění osiva nebo vegetativních částí stanovištně původních dřevin a následně sadebního materiálu těchto dřevin pro umělou obnovu lesa

Výše podpory: až 75 %

Územní vymezení: 
EVL, PO (včetně lokalit mimo území NATURA 2000, tzv. nášlapné kameny)

Žadatel:
veřejné nebo soukromé orgány, subjekty a instituce reagistrované v EU

PPK (chráněná území) - Sběr osiva původních dřevin

Popis: 
zajištění osiva nebo vegetativních částí stanovištně původních dřevin a následně sadebního materiálu těchto dřevin pro umělou obnovu lesa

Výše podpory: až 100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Sběr osiva původních dřevin

Popis:
zajištění osiva a sadebního materiálu stanovištně původních dřevin místního původu, pro umělou obnovu lesa, praktická záchrana zanikajícího genofondu původních druhů nebo místních ohrožených ekotypů dřevin

Výše podpory: 100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

Příspěvky na hospodaření - Sběr osiva původních dřevin

Popis:
zachování a reprodukce genofondu původních nebo místních ohrožených druhů lesních dřevin, včetně zakládaní semenných sadů

Výše podpory: až 80%

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

POPFK (115 172) - Sběr osiva původních dřevin

Popis:
zajištění osiva nebo vegetativních částí stanovištně původních dřevin a následně sadebního materiálu těchto dřevin pro umělou obnovu lesa

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality