Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Péče o výsadby a př…

Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Početní stavy zvěře v mnoha oblastech neodpovídají úživnosti prostředí, a tak je atraktivita mladých porostů pro zvěř velká. Úspěšnost obnovy porostů a zvláště obnovy vtroušených druhů dřevin, jejich dosadeb a podsadeb je proto často závislá na dostatečné ochraně před škodami působenými zvěří okusem, ohryzem, loupáním a vytloukáním. Ochrana výsadeb a přirozené obnovy dřevin v lesích je realizována jednak formou mechanickou v podobě lesních oplocenek (drátěná pletiva, dřevěné prvky), individuálních oplůtků (drátěná, plastová pletiva a tubusy) a individuálních ochran kmene (plastová pletiva, ovazy chvojím), ale také formou chemickou v podobě nátěrů výhonů a kmenů repelentními přípravky.

Cíle:

  • zamezení škod zvěří na přirozeně i uměle obnovovaných porostech
  • změna druhové skladby lesních porostů směrem k přirozené

Příklad opatření

Individuální ochrana výsadby jedle bělokoré na území CHKO Labské pískovce
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - chráněná území)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.3) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na ochranu a ošetření vysazených dřevin, likvidaci nevhodných náletových dřevin, likvidaci nežádoucích a invazních druhů a následné zajištění proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření, a další

Výše podpory:
75%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy, mimo státní lesy, mimo ZCHÚ

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

OP ŽP (4.2) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, náklady na výsadbu a ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin

Výše podpory:
85%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

PPK (chráněná území) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
budování individuálních a skupinových ochran, aplikace repelentních přípravků za účelem předcházení škodám zvěří na provedených výsadbách nebo přirozeném zmlazení

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

PPK (volná krajina) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
budování individuálních a skupinových ochran, aplikace repelentních přípravků za účelem předcházení škodám zvěří na provedených výsadbách nebo přirozeném zmlazení

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
prvky ÚSES mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

MaS - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti: 
budování individuálních a skupinových ochran, aplikace repelentních přípravků za účelem předcházení škodám zvěří na provedených výsadbách nebo přirozeném zmlazení

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

Příspěvky ze státního rozpočtu - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
ochrana kultur proti buřeni, klikorohu, zvěři a myšovitým

Výše podpory: 
viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
pásma ohrožení lesa pod vlivem imisí A a B

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

POPFK (115 172) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
ochrana provedených výsadeb a přirozeného zmlazení (výstavba oplůtků, oplocenek, nátěry)

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 176) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
ochrana provedených výsadeb a přirozeného zmlazení (výstavba oplůtků, oplocenek, nátěry)

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality