Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Péče o výsadby a př…

Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Početní stavy zvěře v mnoha oblastech neodpovídají úživnosti prostředí, a tak je atraktivita mladých porostů pro zvěř velká. Úspěšnost obnovy porostů a zvláště obnovy vtroušených druhů dřevin, jejich dosadeb a podsadeb je proto často závislá na dostatečné ochraně před škodami působenými zvěří okusem, ohryzem, loupáním a vytloukáním. Ochrana výsadeb a přirozené obnovy dřevin v lesích je realizována jednak formou mechanickou v podobě lesních oplocenek (drátěná pletiva, dřevěné prvky), individuálních oplůtků (drátěná, plastová pletiva a tubusy) a individuálních ochran kmene (plastová pletiva, ovazy chvojím), ale také formou chemickou v podobě nátěrů výhonů a kmenů repelentními přípravky.

Cíle:

  • zamezení škod zvěří na přirozeně i uměle obnovovaných porostech
  • změna druhové skladby lesních porostů směrem k přirozené

Příklad opatření

Vybudování oplocenky na podporu přirozeného zmlazení v lesích statutárního města Liberec
Zdroj financí: Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu (PSLJH)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.3) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na ochranu a ošetření vysazených dřevin, likvidaci nevhodných náletových dřevin, likvidaci nežádoucích a invazních druhů a následné zajištění proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření, a další

Výše podpory:
75%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy, mimo státní lesy, mimo ZCHÚ

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

OP ŽP (4.2) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, náklady na výsadbu a ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin

Výše podpory:
85%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

PPK (chráněná území) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
budování individuálních a skupinových ochran, aplikace repelentních přípravků za účelem předcházení škodám zvěří na provedených výsadbách nebo přirozeném zmlazení

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

PPK (volná krajina) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
budování individuálních a skupinových ochran, aplikace repelentních přípravků za účelem předcházení škodám zvěří na provedených výsadbách nebo přirozeném zmlazení

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
prvky ÚSES mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

MaS - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti: 
budování individuálních a skupinových ochran, aplikace repelentních přípravků za účelem předcházení škodám zvěří na provedených výsadbách nebo přirozeném zmlazení

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

Příspěvky ze státního rozpočtu - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
ochrana kultur proti buřeni, klikorohu, zvěři a myšovitým

Výše podpory: 
viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
pásma ohrožení lesa pod vlivem imisí A a B

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

POPFK (115 172) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
ochrana provedených výsadeb a přirozeného zmlazení (výstavba oplůtků, oplocenek, nátěry)

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 176) - Péče o výsadby a přirozené zmlazení

Podporované činnosti:
ochrana provedených výsadeb a přirozeného zmlazení (výstavba oplůtků, oplocenek, nátěry)

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality