Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Ponechání výstavků

Ponechání výstavků

Důvodem ponechávání výstavků, resp. stromů ponechaných záměrně na porostní ploše po mýtní těžbě, může být několik (výskyt vzácných druhů hmyzu, hnízdiště pro určité druhy ptáků apod.).

Cíle:

  • přirozená semenná obnova porostu
  • zachování stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů hmyzu
  • snižování negativního zásahu do biotopu živočichů

Opatření podporují následující programy

POPFK (115 162) - Ponechání výstavků

Podporované činnosti:
ponechání výstavků po těžbě v lesním porostu

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 166) - Ponechání výstavků

Podporované činnosti:
ponechání výstavků po těžbě v lesním porostu

Výše podpory:
až 400 Kč/ha, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky