Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Přírodě blízké způso...

Přírodě blízké způsoby hospodaření

Pěstování lesa holosečným způsobem má za následek stejnověké, většinou monokulturní porosty, které jsou méně odolné a mají nižší ekologickou a mechanickou stabilitou. Opatření je určeno především pro rozrůznění uniformních porostů, ale i pro pestré porosty, jejichž strukturu je třeba zachovat.

Cíle:

  • změna prostorové výstavby lesních porostů směrem k přirozené
  • rozrůznění stejnověkých porostů
  • zachování pestré prostorové výstavby
  • zvýšení nebo zachování druhové rozmanitosti

Příklad opatření

Prosvětlovací seč v PR Průchodnice
Zdroj financí: Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)

Opatření podporují následující programy

PPK (chráněná území) - Přírodě blízké způsoby hospodaření

Podporované činnosti:
Zásahy technologiemi šetrnějšími ke stávajícímu porostu a půdnímu povrchu při maloplošné obnově, zajišťující vysokou prostorovou, věkovovou a druhovou diferenciaci. Zejména využití maloplošných forem podrostního hospodářského způsobu, hospodářského způsobu výběrného, pro převody a přestavby pak maloplošné formy hospodářakého způsobu holosečného.

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

PPK (volná krajina) - Přírodě blízké způsoby hospodaření

Podporované činnosti:
provádění výchovného zásahu (probírka) u prvků ÚSES ve výsadbách starších 5 let realizovaných v rámci programu

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
ÚSES mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

POPFK (115 162) - Přírodě blízké způsoby hospodaření

Podporované činnosti:
zásahy technologiemi šetrnějšími ke stávajícímu porostu a půdnímu povrchu při maloplošné obnově, zajišťující vysokou prostorovou, věkovovou a druhovou diferenciaci. Zejména využití maloplošných forem podrostního hospodářského způsobu, hospodářského způsobu výběrného, pro převody a přestavby pak maloplošné formy hospodářského způsobu holosečného.

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 166) - Přírodě blízké způsoby hospodaření

Podporované činnosti:
zásahy technologiemi šetrnějšími ke stávajícímu porostu a půdnímu povrchu při maloplošné obnově, zajišťující vysokou prostorovou, věkovovou a druhovou diferenciaci. Zejména využití maloplošných forem podrostního hospodářského způsobu, hospodářského způsobu výběrného, pro převody a přestavby pak maloplošné formy hospodářského způsobu holosečného.

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky