Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Zlepšení druhové sk…

Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Velký podíl lesů v České republice je tvořen monokulturními porosty se  stanovištně nevhodnou dřevinnou skladbou jehličnatých dřevin, zejména smrkem. Opatření je zaměřeno na podporu dřevin stanovištně původních, jak v lesích strukturně a druhově chudých, jejichž stav pomáhá zlepšit, tak v cennějších lesních ekosystémech, kde má význam pro udržení jejich bohatosti. Zlepšení stavu lze dosáhnout výchovou porostů s podporou žádoucích druhů dřevin, tvorbou pestrých porostních směsí s výsadbou obnovních ploch a realizací dosadby, vylepšováním kultur a podsadbami stávajících porostů stanovištně odpovídajícími dřevinami.

Cíle:

  • zachování či zlepšení druhové skladby lesních porostů směrem k přirozenému zastoupení dřevin dle stanovištních podmínek
  • zlepšení prostorové struktury lesa
  • zvýšení nebo zachování druhové rozmanitosti
  • zvýšení nebo zachování přirozené odolnosti porostů
  • zamezení škod zvěří na přirozeně i uměle obnovovaných porostech
  • postupná obnova imisemi postižených lokalit spolu se zlepšováním půdních poměrů
  • trvale udržitelné využití lesní půdy

Příklad opatření

Výsadba dubu letního a lípy malolisté v CHKO Labské Pískovce na místech odstraněného introdukovaného dubu červeného
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - chráněná území)

Opatření podporují následující programy

LIFE+ (Příroda a biologická rozmanitost) - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
zvyšování druhové rozmanitosti lesních porostů a zlepšování půdních podmínek výsadbou stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin

Výše podpory: až 75 %

Územní vymezení:
EVL, PO (včetně lokalit mimo území NATURA 2000, tzv. nášlapné kameny)

Žadatel:
veřejné nebo soukromé orgány, subjekty a instituce reagistrované v EU

PPK (chráněná území) - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis: 
zvyšování podílu stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin v lesích umělou i přirozenou obnovou a udržování hospodářsky nevýznamných druhů dřevin na pozemcích se zájmem ochrany přírody

Výše podpory: až 100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
zvyšování podílu stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin v lesích umělou i přirozenou obnovou, udržování hospodářsky nevýznamných druhů dřevin a ostatní opatření dle schválených LHP na pozemcích ve vlastnictví státu

Výše podpory: 100 %

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel: 
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

Příspěvky na hospodaření - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
obnova síjí či sadbou původních melioračních, zpevňujících a základních dřevin, včetně jejich zajištění a výchova lesních porostů

Výše podpory: viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

POPFK (115 172) - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
zvyšování podílu stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin v lesích a jejich genetické diverzity

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 176) - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
zvyšování podílu stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin v lesích a jejich genetické diverzity

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality