Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Zlepšení druhové sk…

Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Velký podíl lesů v České republice je tvořen monokulturními porosty se  stanovištně nevhodnou dřevinnou skladbou jehličnatých dřevin, zejména smrkem. Opatření je zaměřeno na podporu dřevin stanovištně původních, jak v lesích strukturně a druhově chudých, jejichž stav pomáhá zlepšit, tak v cennějších lesních ekosystémech, kde má význam pro udržení jejich bohatosti. Zlepšení stavu lze dosáhnout výchovou porostů s podporou žádoucích druhů dřevin, tvorbou pestrých porostních směsí s výsadbou obnovních ploch a realizací dosadby, vylepšováním kultur a podsadbami stávajících porostů stanovištně odpovídajícími dřevinami.

Cíle:

  • zachování či zlepšení druhové skladby lesních porostů směrem k přirozenému zastoupení dřevin dle stanovištních podmínek
  • zlepšení prostorové struktury lesa
  • zvýšení nebo zachování druhové rozmanitosti
  • zvýšení nebo zachování přirozené odolnosti porostů
  • zamezení škod zvěří na přirozeně i uměle obnovovaných porostech
  • postupná obnova imisemi postižených lokalit spolu se zlepšováním půdních poměrů
  • trvale udržitelné využití lesní půdy

Příklad opatření

Výsadby poloodrostků listnatých dřevin na území CHKO Jizerské hory
Zdroj financí: Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu (PSLJH)

Opatření podporují následující programy

LIFE+ (Příroda a biologická rozmanitost) - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
zvyšování druhové rozmanitosti lesních porostů a zlepšování půdních podmínek výsadbou stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin

Výše podpory: až 75 %

Územní vymezení:
EVL, PO (včetně lokalit mimo území NATURA 2000, tzv. nášlapné kameny)

Žadatel:
veřejné nebo soukromé orgány, subjekty a instituce reagistrované v EU

PPK (chráněná území) - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis: 
zvyšování podílu stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin v lesích umělou i přirozenou obnovou a udržování hospodářsky nevýznamných druhů dřevin na pozemcích se zájmem ochrany přírody

Výše podpory: až 100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
zvyšování podílu stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin v lesích umělou i přirozenou obnovou, udržování hospodářsky nevýznamných druhů dřevin a ostatní opatření dle schválených LHP na pozemcích ve vlastnictví státu

Výše podpory: 100 %

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel: 
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

Příspěvky na hospodaření - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
obnova síjí či sadbou původních melioračních, zpevňujících a základních dřevin, včetně jejich zajištění a výchova lesních porostů

Výše podpory: viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

POPFK (115 172) - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
zvyšování podílu stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin v lesích a jejich genetické diverzity

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 176) - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Popis:
zvyšování podílu stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin v lesích a jejich genetické diverzity

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality