Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy POPFK (115 166) - Př...

POPFK (115 166) - Přírodě šetrné technologie

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je národní dotační program MŽP podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny vodních, lesních i mimolesních ekosystémů, dále Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje realizovat opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů. Na jednoleté i víceleté realizace je poskytována dotace až do výše 100% celkových nákladů akce. V rámci programu se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně.

Podporované činnosti:
těžba a doprava dřeva za použití technologií s minimálním poškozením půdního povrchu a stávajícího porostu i nárostu dřevin (vyvážecí soupravy, koňský potah, lanové systémy apod.)

Termín pro podání žádostí: od 1. 3. do 30. 9. běžného roku

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy na možnosti financování z Podprogramu 115 166 se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů.

 

Opatření