Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Příspěvky na hospoda...

Příspěvky na hospodaření - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Od změny platnosti zákona o rozpočtovém určení daní a převedení části finančních prostředků určených na příspěvky na hospodaření v lesích ze státního rozpočtu do rozpočtu jednotlivých krajů, jsou další možností podpory finanční příspěvky poskytované krajskými úřady. Řízení a čerpání finančních příspěvků zajišťuje vždy příslušný krajský úřad na základě své územní působnosti, přičemž na základě svých priorit vybírá opatření, která bude financovat daný kalendářní rok a následně je publikuje ve svých "Zásadách pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích". Poskytnuté finanční prostředky slouží k financování následujících opatření: A. obnova lesů poškozených imisemi, B. obnova, zajištění a výchova lesních porostů, C. sdružování vlastníků malých výměr, D. ekologické a k přírodě šetrné technologie. Výjimku tvoří pozemky nacházející se v národních parcích a jejich ochranných pásem, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo životního prostředí a pozemky důležité pro obranu státu, na které poskytuje finanční prostředky Ministerstvo obrany. V těchto případech jsou sběrnými místy příslušná ministerstva, nikoliv krajské úřady.

Podporované činnosti:
přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou (první a opakovaná), výchova lesních porostů, přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří, výchova lesních porostů do 40 let (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Termín pro podání žádosti: na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2010, v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy ohledně čerpání finančních příspěvků do lesního hospodářství ze státního rozpočtu se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace najdete na stránce Přehled programů nebo přímo na www.mze.cz.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Příjem žádostí do národního dotačního programu POPFK

výzva MŽP č. 2/2019 pro příjem žádostí v rámci programu Podpora přirozených funkcí krajiny

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality