Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy

Péče o lesní ekosystémy

Cesta k vhodnému dotačnímu programu pro Vámi zamýšlený záměr pokračuje výběrem opatření, které lze v přírodě a krajině realizovat. 

Pomoci s realizací vám mohou následující dokumenty:

Standardy péče o přírodu a krajinu stanovují doporučení a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, které je vhodné využívat při realizaci konkrétního záměru (opatření).

Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů

Brožury

Realizace přírodě blízkého hospodaření v lesích

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability

 
 

Opatření