Přesun na obsah

LIFE+

Program LIFE+ je evropský finanční nástroj podporující projekty zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí v Evropské unii. Otevřen je pro období 2007-2013 jako součást integrovaného přístupu EU k ochraně životního prostředí.

Program LIFE+ je rozdělen do tří složek nazvaných „LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost“, „LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí“ a „LIFE+ Informace a komunikace“.

Pro ČR se každý rok alokace zvyšuje v závislosti na kvalitě projektů, umožňujících vyčerpání přidělených prostředků.

Míra spolufinancování z prostředků EU činí maximálně 50 % způsobilých nákladů. Pouze ve výjimečných případech u opatření spadajících do oblasti Příroda a biologická rozmanitost může míra podpory dosáhnout až 75 %.

Maximální ani minimální finanční omezení grantu není stanoveno. Průměrná výše příspěvku ze strany EU činí přibližně 1 mil. EUR.

Doba trvání projektu není stanovena. V průměru se pohybuje v rozmezí 2-5 let.

Žadateli o finanční dotaci z LIFE+ mohou být veřejné nebo soukromé orgány, subjekty a instituce (právnické a fyzické osoby, výzkumné ústavy, nevládní organizace, obce, kraje atd.).

Více informací na: www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life nebo
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 


Dokumenty ke stažení:

Výzva k předkládání návrhů v rámci programu LIFE+ v roce 2012 (pdf, 729.9 KB)

Nařízení EP a Rady č. 614/2007 (pdf, 137.2 KB)

Společná ustanovení (pdf, 139.0 KB)

Vyhledávání

Informujeme vás

Veřejná oponentura ceníku obvyklých opatření

AOPK ČR otevřela v rámci probíhající aktualizace k veřejné oponentuře ceník obvyklých opatření v oblasti péče o přírodu a krajinu, který slouží jako podklad pro posuzování žádostí v rámci dotačních programů, na jejichž administraci se AOPK ČR podílí (krajinotvorné programy MŽP, Operační program Životní prostředí) a pro posuzování cen prací při uzavírání smluv s dodavateli v oblasti péče o zvláště chráněná území ve správě AOPK ČR.

Předkládání žádostí do Programu péče o krajinu pro rok 2014 (do 15.3.2014)

MŽP vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Žádosti o dotace je možné podávat do 15. března 2014.

Speciální výzva v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro podporu výsadby izolační zeleně

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují z důvodu podpory výsadby izolační zeleně v sídlech speciální výzvu v rámci Programu péče o krajinu, nového Podprogramu pro podporu výsadby izolační zelně (Podprogram PPK D) s ukončením přijímání žádostí do 8. 11.2013.

Změna adresy KS Praha a Střední Čechy a Správa CHKO Blaník

AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy a správa CHKO Blaník (sběrné místo pro příjímání žádostí - projektů v rámci dotačních programů) končí k 30.8.2013 působení na adrese U Šalamounky 41, Praha 5.

Speciální výzva PPK C, Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy 2013

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují z důvodu zajištění péče o zraněné a handicapované živočichy po povodni 2013 speciální výzvu v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (Podprogram PPK C) s ukončením přijímání žádostí do 31.8.2013.

zobrazit všechny aktuality