Přesun na obsah

LIFE

Program LIFE je integrovaným finančním nástrojem Evropské komise. Byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Jeho cílem je zajišťovat a šířit řešení a osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a klimatu a podporovat inovativní technologie.

 

Témata:

1) Podprogram pro životní prostředí

Prioritní oblasti:

- životní prostředí a účinné využívání zdrojů

- příroda a biologická rozmanitost

- správa a informace v oblasti životního prostředí

2) Podprogram pro oblast klimatu

Prioritní oblasti:

- zmírňování změny klimatu

- přizpůsobování se změně klimatu

- správa a informace v oblasti klimatu

 

Žadatelé:

soukromé i veřejné instituce

 

Financování:

Program LIFE rozlišuje tyto druhy financování: granty, veřejné zakázky nebo příspěvky do finančních nástrojů. Pomocí grantů mohou být financovány tradiční typy projektů: projekty využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty, nebo nové typy projektů: integrované projekty, projekty technické pomoci a přípravné projekty. Maximální míra spolufinancování těchto projektů je 60 % (75 % u tradičních projektů zaměřených na prioritní druhy nebo stanoviště v rámci prioritní oblasti Příroda a biologická rozmanitost). Finanční alokace na období 2014-2020 činí 3,457 bilionů EUR. Výše grantu není omezena.

 

Typy způsobilých akcí:

- přípravné akce

- koupě nebo pronájem pozemků

- konkrétní ochranářské aktivity

- monitoring

- zvyšování povědomí veřejnosti a šíření výsledků projektu

- projektové řízení a sledování postupu realizace

 

Dne 1. června 2015 byla vyhlášena výzva na podporu tradičních projektů, integrovaných projektů, technické asistence pro integrované projekty a přípravných projektů.

 

Odkazy

http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

http://ec.europa.eu/environment/life/

 

Dokumenty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013

Víceletý pracovní program 2014-17

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality