Přesun na obsah

LIFE

Program LIFE je evropský finanční nástroj podporující projekty zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí v Evropské unii. Otevřen je pro období 2014-2020 jako součást integrovaného přístupu EU k ochraně životního prostředí.

Pro ČR se každý rok alokace zvyšuje v závislosti na kvalitě projektů, umožňujících vyčerpání přidělených prostředků.

Míra spolufinancování z prostředků EU činí maximálně 60 % způsobilých nákladů. Pouze ve výjimečných případech u opatření spadajících do oblasti Příroda a biologická rozmanitost může míra podpory dosáhnout až 75 %.

Maximální ani minimální finanční omezení grantu není stanoveno. Průměrná výše příspěvku ze strany EU činí přibližně 1 mil. EUR.

Doba trvání projektu není stanovena. V průměru se pohybuje v rozmezí 2-5 let.

Žadateli o finanční dotaci z LIFE mohou být veřejné nebo soukromé orgány, subjekty a instituce (právnické a fyzické osoby, výzkumné ústavy, nevládní organizace, obce, kraje atd.).

Více informací na: www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life nebo
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 


Dokumenty ke stažení:

Nařizení LIFE 2014-2020 (pdf, 1,1 MB)

Víceletý pracovní program 2014-2017 (pdf, 1,4 MB)

Vyhledávání

Informujeme vás

Zveřejnění textů 10. - 15. výzvy

MŽP zveřejnilo texty prvních 6 výzev v novém období Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

66. výzva OPŽP

MŽP vyhlásilo prostřednictvím SFŽP 66. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. 6. 2015 do 19. 6. 2015.

Příjem žádostí v rámci programu POPFK

Od 2. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti.

Předkládání žádostí do Programu péče o krajinu pro rok 2015 (do 20.3.2015)

MŽP vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Žádosti o dotace je možné podávat do 20. března 2015.

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2015 - 2017

Směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2013 - 2017 byla dne 19.2.2015 podepsána panem ministrem.

zobrazit všechny aktuality