Přesun na obsah

LIFE

Program LIFE je integrovaným finančním nástrojem Evropské komise. Byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Jeho cílem je zajišťovat a šířit řešení a osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a klimatu a podporovat inovativní technologie.

 

Témata:

1) Podprogram pro životní prostředí

Prioritní oblasti:

- životní prostředí a účinné využívání zdrojů

- příroda a biologická rozmanitost

- správa a informace v oblasti životního prostředí

2) Podprogram pro oblast klimatu

Prioritní oblasti:

- zmírňování změny klimatu

- přizpůsobování se změně klimatu

- správa a informace v oblasti klimatu

 

Žadatelé:

soukromé i veřejné instituce

 

Financování:

Program LIFE rozlišuje tyto druhy financování: granty, veřejné zakázky nebo příspěvky do finančních nástrojů. Pomocí grantů mohou být financovány tradiční typy projektů: projekty využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty, nebo nové typy projektů: integrované projekty, projekty technické pomoci a přípravné projekty. Maximální míra spolufinancování těchto projektů je 60 % (75 % u tradičních projektů zaměřených na prioritní druhy nebo stanoviště v rámci prioritní oblasti Příroda a biologická rozmanitost). Finanční alokace na období 2014-2020 činí 3,457 bilionů EUR. Výše grantu není omezena.

 

Typy způsobilých akcí:

- přípravné akce

- koupě nebo pronájem pozemků

- konkrétní ochranářské aktivity

- monitoring

- zvyšování povědomí veřejnosti a šíření výsledků projektu

- projektové řízení a sledování postupu realizace

 

Dne 1. června 2015 byla vyhlášena výzva na podporu tradičních projektů, integrovaných projektů, technické asistence pro integrované projekty a přípravných projektů.

 

Odkazy

http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

http://ec.europa.eu/environment/life/

 

Dokumenty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013

Víceletý pracovní program 2014-17

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do Programu péče o krajinu pro rok 2016

MŽP vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Žádosti o dotace je možné podávat do 29. ledna 2016.

OPŽP 15. výzva - zveřejnění metodiky pro Studie systémů sídelní zeleně

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn metodický rámec pro zpracování Studií systémů sídelní zeleně.

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

Zveřejnění textů 10. - 15. výzvy

MŽP zveřejnilo texty prvních 6 výzev v novém období Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

66. výzva OPŽP

MŽP vyhlásilo prostřednictvím SFŽP 66. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. 6. 2015 do 19. 6. 2015.

zobrazit všechny aktuality