Přesun na obsah

Program rozvoje venkova

M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)

Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Tvoří ho podopatření Integrovaná produkce zaměřená na pěstování ovoce, révy vinné a zeleniny postupy šetrnými k životnímu prostředí, podopatření ošetřování travních porostů zaměřené na údržbu cenných stanovišť na trvalých travních porostech, podopatření zatravňování orné půdy, s cílem prevence eroze půdy, podopatření biopásy, sloužící k podpoře biodiverzity ptáků, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině a podopatření ochrana čejky chocholaté s cílem chránit hnízdiště tohoto druhu a dalších druhů ptáků hnízdících v zemědělské krajině.

Žadatelem o AEKO je subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem. Podopatření je realizováno formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku zavazuje po celou dobu trvání závazku hospodařit v souladu s podmínkami daného podopatření nebo titulu na celé výměře zemědělské půdy se kterou do závazku vstoupil a v souladu s podmínkami cross compliance a ostatními podmínkami danými platnou evropskou a národní legislativou.

Více informací o jednotlivých opatřeních naleznete zde.

Vzhledem k přechodnému období v letech 2021 a 2022 bude od roku 2021 umožněno podávat žádosti o zařazení pouze do jednoletých navazujících závazků AEKO. V roce 2021 nelze žádat o podopatření zatravňování orné půdy a titul nektarodárný biopás v rámci podopatření biopásy.

Podopatření 10.1.4 Ošetřování travních porostů

Podopatření má za cíl trvale udržitelné obhospodařování cenných stanovišť na travních porostech. Podopatření se dělí na základní titul, cílený na údržbu travních porostů ve volné krajině a na tzv. „nadstavbové tituly“ cílené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech soustavy Natura 2000. Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou trvalý travní porost a je podmíněna dodržením minimální a maximální úrovně chovu hospodářských zvířat, a to každodenně v období od 1. 6. do 30. 9. každý rok trvání závazku. Žadatel je povinen dodržovat stanovený způsob obhospodařování travního porostu. Ve zvláště chráněných oblastech a v oblastech soustavy Natura 2000 je vhodný způsob hospodaření volen orgány ochrany přírody prostřednictvím vymezení konkrétního titulu na daném dílu půdního bloku.

V rámci podopatření jsou realizovány tituly:
10.1.4.1 Obecná péče o extenzivní louky a pastviny
10.1.4.2 Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
10.1.4.3 Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
10.1.4.4 Horské a suchomilné louky hnojené
10.1.4.5 Horské a suchomilné louky nehnojené
10.1.4.6 Trvale podmáčené a rašelinné louky
10.1.4.7 Ochrana modrásků
10.1.4.8 Ochrana chřástala polního
10.1.4.9 Suché stepní trávníky a vřesoviště
10.1.4.10 Druhově bohaté pastviny

Poopatření 10.1.5 Zatravňování orné půdy

Podopatření podporuje převod orné půdy na travní porost v erozně ohrožených oblastech, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech zranitelných dusičnany anebo podél vodních útvarů. Cílem podopatření je zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, zvýšení retence vody a snížení rizika eroze půdy. Ve zvláště chráněných oblastech a ochranných pásmech národních parků je zatravňování orné půdy prováděno druhově bohatou nebo regionální směsí schvalovanou místně příslušným orgánem ochrany přírody.
Dotace je vyplácena na ha zatravněného dílu půdního bloku. Žadatel je povinen po celou dobu závazku na zatravněné ploše hospodařit předepsaným způsobem.

V rámci podopatření jsou realizovány tituly:
10.1.5.1 Zatravňování orné půdy – běžná směs
10.1.5.2 Zatravňování orné půdy – druhově bohatá směs
10.1.5.3 Zatravňování orné půdy – regionální směs
10.1.5.4 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – běžná směs
10.1.5.5 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – druhově bohatá směs
10.1.5.6 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – regionální směs

Podopatření 10.1.6 Biopásy

Podopatření má za cíl podpořit biodiverzitu ptactva, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině skrze zajištění potravních zdrojů a poskytnutí úkrytů v období, kdy je jich v zemědělské krajině nedostatek. Dotace je vyplácena na ha biopásu. Žadatel je povinen založit biopás o stanovených rozměrech a dodržovat stanovený způsob obhospodařování plochy biopásu.

V rámci podopatření jsou realizovány tituly
10.1.6.1 Krmný biopás
10.1.6.2 Nektarodárný biopás

Podopatření 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté

Podopatření má za cíl podpořit populaci čejky chocholaté a dalších druhů ptáků vázaných na ornou půdu v zemědělské krajině ochranou hnízdišť v době rozmnožování. Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda vymezeného v LPIS jako hnízdiště čejky chocholaté. Žadatel je povinen po celou dobu trvání závazku dodržovat stanovený způsob obhospodařování hnízdiště.

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality