Přesun na obsah

Program rozvoje venkova

M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)

Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření.

Opatření kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce. Zemědělské podniky zde hospodařící dosahují nižší produkce než zemědělci hospodařící v příznivých oblastech. Dlouhodobé snížení ekonomických výsledků zemědělských podniků v oblastech postižených přírodními omezeními by mohlo vést k postupné marginalizaci těchto území a mohlo by vyústit až v opouštění zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělství v oblastech s přírodními omezeními.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství a zároveň aktivní zemědělec, který má zařazený min. 1 ha zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) v LFA, na který lze platbu poskytnout. Žadatel musí na travních porostech dodržet minimální úroveň chovu hospodářských zvířat, a to každodenně v období od 1. 6. do 30. 9. a také požadavky cross compliance.

Více informací o jednotlivých opatřeních naleznete zde.

LFA se v současné době dělí na 3 základní typy oblastí

  • horské LFA, které jsou charakterizovány vyšší nadmořskou výškou, nebo vyšší nadmořskou výškou v kombinaci se svažitými pozemky
  • ostatní LFA, které jsou charakterizovány nižší výnosností zemědělské půdy a zároveň se nacházejí v oblasti s řidším osídlením a vyšším zastoupením pracovníků v zemědělství
  • specifické LFA, které jsou charakterizovány nižší výnosností zemědělské půdy mimo oblasti LFA-O


Platba v horských a specifických oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou standardní orná půda, travní porost, úhor, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, rychle rostoucí dřeviny a jiné trvalé kultury. Platba v ostatních oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou trvalý travní porost (T) nebo s kulturou travní porost, na které se ke dni 30. září 2014 nacházel travní porost evidovaný v LPIS (G2014).

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality