Přesun na obsah

Program rozvoje venkova

M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)

Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření.

Opatření kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce. Zemědělské podniky zde hospodařící dosahují nižší produkce než zemědělci hospodařící v příznivých oblastech. Dlouhodobé snížení ekonomických výsledků zemědělských podniků v oblastech postižených přírodními omezeními by mohlo vést k postupné marginalizaci těchto území a mohlo by vyústit až v opouštění zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělství v oblastech s přírodními omezeními.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství a zároveň aktivní zemědělec, který má zařazený min. 1 ha zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) v LFA, na který lze platbu poskytnout. Žadatel musí na travních porostech dodržet minimální úroveň chovu hospodářských zvířat, a to každodenně v období od 1. 6. do 30. 9. a také požadavky cross compliance.

Více informací o jednotlivých opatřeních naleznete zde.

LFA se v současné době dělí na 3 základní typy oblastí

  • horské LFA, které jsou charakterizovány vyšší nadmořskou výškou, nebo vyšší nadmořskou výškou v kombinaci se svažitými pozemky
  • ostatní LFA, které jsou charakterizovány nižší výnosností zemědělské půdy a zároveň se nacházejí v oblasti s řidším osídlením a vyšším zastoupením pracovníků v zemědělství
  • specifické LFA, které jsou charakterizovány nižší výnosností zemědělské půdy mimo oblasti LFA-O


Platba v horských a specifických oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou standardní orná půda, travní porost, úhor, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, rychle rostoucí dřeviny a jiné trvalé kultury. Platba v ostatních oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou trvalý travní porost (T) nebo s kulturou travní porost, na které se ke dni 30. září 2014 nacházel travní porost evidovaný v LPIS (G2014).

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality