Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Správa nezcizitelného státníh…

Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích

Podprogram 115 022 - Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) v rámci programu 115 020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva životního prostředí slouží k zajištění povinností vlastníka pozemků, které jsou dané platnými zákony ČR (především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 289/2005 Sb., o lesích) a pro realizaci činností, které vyplývají z platných plánů péče o dané zvláště chráněné území (ZCHÚ).

Z podprogramu lze financovat pouze akce, které budou prováděny nejen v ZCHÚ, ale zároveň na pozemcích ve vlastnictví státu, s nimiž hospodaří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR.  Tyto organizace uzavírají s různými subjekty (fyzické, právnické osoby, neziskové organizace aj.) smlouvy o dílo, na základě kterých je akce realizována. Podprogram je určen pro opatření investičního i neinvestičního charakteru,  jednoleté i víceleté akce.

Žadateli jsou tedy AOPK ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR.

Dotace je poskytována ve výši 100% z celkových nákladů akce. Opatření financované z MaS nelze provádět za účelem zisku.

Opatření financované z MaS nelze provádět za účelem zisku a lze realizovat jen takové činnosti a práce, které odpovídají předmětům podpory uvedeným v dokumentaci (pdf, 174.1 KB), kterou se podprogram řídí.

 

Podprogram podporuje následující opatření:

  • vyhotovení plánu péče o ZCHÚ a jeho ochranné pásmo,
  • zpracování lesního hospodářského plánu v ZCHÚ a v jeho ochranném pásmu,
  • zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • opatření zajišťující existenci částí přírody pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ vč. jeho ochranného pásma zřízeno.

 

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť (sběrných míst) AOPK ČR naleznete zde.

 

Dokumenty ke stažení:

Dokumentace podprogramu (pdf, 741.0 KB)

Náklady obvyklých opatření MZP 2020 (pdf, 286.4 KB)

Náklady obvyklých opatření MŽP 2020 (xlsx, 112.1 KB)

Metodický pokyn 2020 174.4 KB 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality