Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Správa nezcizitelného státního...

Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích

Podprogram 115 022 - Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) v rámci programu 115 020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva životního prostředí slouží k zajištění povinností vlastníka pozemků, které jsou dané platnými zákony ČR (především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 289/2005 Sb., o lesích) a pro realizaci činností, které vyplývají z platných plánů péče o dané zvláště chráněné území (ZCHÚ).

Z podprogramu lze financovat pouze akce, které budou prováděny nejen v ZCHÚ, ale zároveň na pozemcích ve vlastnictví státu, s nimiž hospodaří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR.  Tyto organizace uzavírají s různými subjekty (fyzické, právnické osoby, neziskové organizace aj.) smlouvy o dílo, na základě kterých je akce realizována. Podprogram je určen pro opatření investičního i neinvestičního charakteru,  jednoleté i víceleté akce.

Žadateli jsou tedy AOPK ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR.

Dotace je poskytována ve výši 100% z celkových nákladů akce. Opatření financované z MaS nelze provádět za účelem zisku.

Opatření financované z MaS nelze provádět za účelem zisku a lze realizovat jen takové činnosti a práce, které odpovídají předmětům podpory uvedeným v dokumentaci (pdf, 174.1 KB), kterou se podprogram řídí.

 

Podprogram podporuje následující opatření:

  • vyhotovení plánu péče o ZCHÚ a jeho ochranné pásmo,
  • zpracování lesního hospodářského plánu v ZCHÚ a v jeho ochranném pásmu,
  • zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • opatření zajišťující existenci částí přírody pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ vč. jeho ochranného pásma zřízeno.

 

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť (sběrných míst) AOPK ČR naleznete zde.

 

Dokumenty ke stažení:

Dokumentace podprogramu (pdf,174.1 KB)

Náklady obvyklých opatření MZP 2019 (pdf, 121.2 KB)

Metodický pokyn 2018 (pdf, 213.2 KB)