Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Národní podpory MZe v oblasti ...

Národní podpory MZe v oblasti vod

Národní programy MZe – 129 130 a 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Agentury pro zemědělství a venkov

 

Národní programy MZe – 129 120, 129 170

Oddělení protipovodňových opatření

 Ing. Naděžda Kozlová

 tel.: 221 812 508

 e-mail: nadezda.kozlova@mze.cz

 

Národní programy MZe - 229 110, 129 270, 129 190

Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod

Vladimír Líkař (ředitel odboru)

 tel.: +420 221 812 228

 e-mail: vladimir.likar@mze.cz

Vyhledávání

Informujeme vás

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

OPŽP 15. výzva - zveřejnění metodiky pro Studie systémů sídelní zeleně

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn metodický rámec pro zpracování Studií systémů sídelní zeleně.

zobrazit všechny aktuality