Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Národní programy MZe v oblasti...

Národní programy MZe v oblasti vod

Národní podpory Ministerstva zemědělství ČR v oblasti vod se vztahují na opatření ve veřejném zájmu, zejména na prevenci před povodněmi, odstraňování povodňových škod a obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků. Pro správce vodních toků se poskytují prostředky k úhradě až 100% výdajů.

 

129 130 - Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

129 260 - Podpora prevence před povodněmi III.

129 270 - Odstranění následků povodní na státním vodohopodářském majetku II

129 290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a na malých vodních nádržích