Přesun na obsah

Operační program Životní prostředí (Osa 4)

1.1  Prioritní osa 4

Základním cílem prioritní osy 4 OPŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu - je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Dílčí cíle zahrnují zachování a obnovu ekosystémů a  jejich služeb, boj s nepůvodními invazními druhy a snahu o odvrácení úbytku biologické rozmanitosti.

Projekty v prioritní ose 4 lze realizovat na území celé ČR kromě hlavního města Prahy, a to v rámci čtyř specifických cílů (SC):

·         SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území,

·         SC 4.2: Posílit biodiverzitu,

·         SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny,

·         SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Pro konzultace je možné se obrátit na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR.
Celá prioritní osa 4 je realizována prostřednictvím individuálních projektů. Okruh relevantních žadatelů o podporu je vymezen v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Podporovaná opatření:

 I. Implementace soustavy Natura 2000

Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007 – 2013 a zajištění sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS

·         sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlášení a péče

·         příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované ZCHÚ

·         příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic

·         vyznačení lokalit v terénu

·         sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS

 II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)

·         sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního významu

·         příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic

·         vyznačení lokalit v terénu

·         příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti

·         jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

 III. Zajištění péče o o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (území národního významu)

Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:

·         péče o bezlesí (např. travní porosty, vřesoviště apod.), cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a zachování rozlohy

·         péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení

·         péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu

·         péče o dřeviny mimo les

·         speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových stanovišť a druhů

·         likvidace invazních a expanzivních druhů

·         zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní

·         opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.)

·         ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu

Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu

Podporovaná opatření:

 I. Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

II. Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

·         speciální péče o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),

·         speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,

·         opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,

·         ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť,

·         jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,

·         interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).

Opatření péče ex-situ a obdobné specializované aktivity zasahující významně jedince zvláště chráněných druhů jsou podporována pouze, pokud vyplývají ze záchranných programů nebo programů péče, případně byla jejich potřebnost potvrzena odbornou analýzou a jsou připravována v dohodě s orgánem ochrany přírody

III. Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

·         mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,

·         eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.),

·         obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů,

·         jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů,

IV. Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

·         realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.,

·         jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty.

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Podporovaná opatření:

I. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

·         opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichůbn (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod., opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury

·         výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

·         zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

·         odstranění migračních překážek na vodních tocích,

·         instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci,

·         obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.

II. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

·         zpracování plánu ÚSES. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability.

·         založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,

·         liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,

·         zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,

·         obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace umožňující pěší průchod krajinou,

·         vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekologicko-stabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).

III. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

·         vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,

·         podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:

o   zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,

o   vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,

o   terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.

IV. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

·         dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,

·         výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany,

·         rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby,

·         provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,

·         vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.

V. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

·         podpora opatření zamezující vodní erozi

       o   opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …),

       o   stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …),

       o   preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …).

·         podpora opatření zamezující větrné erozi

       o   obnova či zakládání větrolamů

Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Podporovaná opatření:

I. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

·         Studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření. Studie musí být zpracována autorizovaným architektem pro obor zahradní a krajinářská tvorba a dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systémů sídelní zeleně.

·         Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:

        o   zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

       o   obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),

       o   realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.

·       Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality