Přesun na obsah

Operační program Životní prostředí (Osa 4)

1.1  Prioritní osa 4

Základním cílem prioritní osy 4 OPŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu - je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Dílčí cíle zahrnují zachování a obnovu ekosystémů a  jejich služeb, boj s nepůvodními invazními druhy a snahu o odvrácení úbytku biologické rozmanitosti.

Projekty v prioritní ose 4 lze realizovat na území celé ČR kromě hlavního města Prahy, a to v rámci čtyř specifických cílů (SC):

·         SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území,

·         SC 4.2: Posílit biodiverzitu,

·         SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny,

·         SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Pro konzultace je možné se obrátit na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR.
Celá prioritní osa 4 je realizována prostřednictvím individuálních projektů. Okruh relevantních žadatelů o podporu je vymezen v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Podporovaná opatření:

 I. Implementace soustavy Natura 2000

Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007 – 2013 a zajištění sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS

·         sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlášení a péče

·         příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované ZCHÚ

·         příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic

·         vyznačení lokalit v terénu

·         sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS

 II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)

·         sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního významu

·         příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic

·         vyznačení lokalit v terénu

·         příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti

·         jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

 III. Zajištění péče o o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (území národního významu)

Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:

·         péče o bezlesí (např. travní porosty, vřesoviště apod.), cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a zachování rozlohy

·         péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení

·         péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu

·         péče o dřeviny mimo les

·         speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových stanovišť a druhů

·         likvidace invazních a expanzivních druhů

·         zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní

·         opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.)

·         ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu

Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu

Podporovaná opatření:

 I. Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

II. Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

·         speciální péče o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),

·         speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,

·         opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,

·         ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť,

·         jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,

·         interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).

Opatření péče ex-situ a obdobné specializované aktivity zasahující významně jedince zvláště chráněných druhů jsou podporována pouze, pokud vyplývají ze záchranných programů nebo programů péče, případně byla jejich potřebnost potvrzena odbornou analýzou a jsou připravována v dohodě s orgánem ochrany přírody

III. Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

·         mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,

·         eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.),

·         obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů,

·         jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů,

IV. Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

·         realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.,

·         jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty.

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Podporovaná opatření:

I. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

·         opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichůbn (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod., opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury

·         výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

·         zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

·         odstranění migračních překážek na vodních tocích,

·         instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci,

·         obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.

II. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

·         zpracování plánu ÚSES. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability.

·         založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,

·         liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,

·         zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,

·         obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace umožňující pěší průchod krajinou,

·         vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekologicko-stabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).

III. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

·         vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,

·         podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:

o   zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,

o   vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,

o   terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.

IV. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

·         dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,

·         výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany,

·         rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby,

·         provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,

·         vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.

V. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

·         podpora opatření zamezující vodní erozi

       o   opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …),

       o   stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …),

       o   preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …).

·         podpora opatření zamezující větrné erozi

       o   obnova či zakládání větrolamů

Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Podporovaná opatření:

I. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

·         Studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření. Studie musí být zpracována autorizovaným architektem pro obor zahradní a krajinářská tvorba a dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systémů sídelní zeleně.

·         Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:

        o   zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

       o   obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),

       o   realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.

·       Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality