Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Operační program Životní prost...

Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OP ŽP nabízí v období let 2014-2020 možnost realizace široké škály opatření investičního i neinvestičního charakteru. Celkem je na OP ŽP z evropských fondů alokováno 2,6 mld. EUR, z toho na prioritní osu  4 (PO 4), která řeší péči a ochranu přírody a krajiny  je alokováno 13,3 %, tedy zhruba 351 mil. EUR (9,5 mld. Kč).


OP ŽP se člení celkem na pět prioritních os:

Z pohledu ochrany přírody jsou hlavní typy opatření zahrnuty  v PO 4.

Řídícím orgánem zodpovědným za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí  (MŽP). Zprostředkujícími subjekty jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro PO 4 a Státní fond životního prostředí (SFŽP) pro ostatní osy. Příjem žádostí o podporu probíhá plně elektronicky přes systém ISKP 14+, ve kterém vyplňuje žadatel veškeré potřebné informace. Termíny podávání žádostí jsou zveřejňovány formou výzvy na portálu OP ŽP - www.opzp.cz a zastřešujících webových stránkách MMR. Pro správné podání žádosti je nezbytné seznámení s Pravidly pro žadatele a příjemce a další dokumentací, která je součástí konkrétní výzvy.

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť (sběrných míst) AOPK ČR naleznete zde.