Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Operační program Životní prost...

Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OP ŽP nabízí v období let 2014-2020 možnost realizace široké škály opatření investičního i neinvestičního charakteru. Celkem je na OP ŽP z evropských fondů alokováno 2,6 mld. EUR, z toho na prioritní osu  4 (PO 4), která řeší péči a ochranu přírody a krajiny  je alokováno 13,3 %, tedy zhruba 351 mil. EUR (9,5 mld. Kč).


OP ŽP se člení celkem na pět prioritních os:

Z pohledu ochrany přírody jsou hlavní typy opatření zahrnuty  v PO 4.

Řídícím orgánem zodpovědným za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí  (MŽP). Zprostředkujícími subjekty jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro PO 4 a Státní fond životního prostředí (SFŽP) pro ostatní osy. Příjem žádostí o podporu probíhá plně elektronicky přes systém ISKP 14+, ve kterém vyplňuje žadatel veškeré potřebné informace. Termíny podávání žádostí jsou zveřejňovány formou výzvy na portálu OP ŽP - www.opzp.cz a zastřešujících webových stránkách MMR. Pro správné podání žádosti je nezbytné seznámení s Pravidly pro žadatele a příjemce a další dokumentací, která je součástí konkrétní výzvy.

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť (sběrných míst) AOPK ČR naleznete zde.

Vyhledávání

Informujeme vás

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality