Přesun na obsah

Osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Administrace Prioritní osy 1 je v kompetenci Státního fondu životního prostředí. Pro více informací kontaktujte jejich zelenou linku - 800 260 500, případně dotazy@sfzp.cz

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní OP ŽP je rozdělena do 4 specifických cílů:

 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Cíl: dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem     

Podporovaná opatření:

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.   

Žadatelé: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. města Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní a příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva                                                                          

Výše dotace: podpora bude poskytována formou dotace z prostředků FS s maximální hranicí do 85 % celkových

 

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Cíl: zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.   

Podporovaná opatření:

 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.                                                      

Žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty       

Výše dotace: podpora bude poskytována formou dotace z prostředků FS s maximální hranicí do 85 % celkových náklad

 

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Cíl: omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.  

Podporovaná opatření:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
  • vsakovací šachty,
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

 • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit

  • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

Žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých nádrží)                                                                                                                                    

 Výše dotace: Podpora v rámci SC 1.3 bude poskytována z prostředků FS ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.

 

1.4 podpořit preventivní protipovodňová opatření

Cíl: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Podporovaná opatření:

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

  • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
  • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
  • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
  • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“ a „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“ (viz www.povis.cz), jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
   • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

  • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
  • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy)

Výše dotace: podpora bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti ve výši 85 %celkových způsobilých výdajů s výjimkou vybudování varovných systémů, kde bude podpora poskytována ve výši 70 % celkových způsobilých výdajů.

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality