Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Podpora obnovy přirozených fun...

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - kontakty

Kontaktní místa pro POPFK jsou rozdělena dle jednotlivých podprogramů:

Podprogramy pro externí žadatele

115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy


Podprogramy pro AOPK ČR a správy NP

115 162 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

115 167– Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí a monitoring krajinotvorných programů