Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled programů Podpora obnovy přirozených fun...

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je národní dotační program MŽP podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy, dále Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů.
Na jednoleté i víceleté realizace je poskytována dotace až do výše 100% celkových nákladů akce. V rámci programu se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně.

Program se dělí na podprogramy, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli:

115 162 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy

115 167– Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí a monitoring krajinotvorných programů

Podprogramy 115 164 - 6 jsou žadatelsky otevřené a realizace je možná na celém území ČR. U ostatních podprogramů  může být žadatelem AOPK ČR nebo správa NP a realizace je omezena na konkrétní území. Sběrnými místy pro podprogramy 115 164 - 6 jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci.

Podprogram Maximální výše podpory Žadatel
115 162 neomezena, pro opatření k podpoře předmětů ochrany PO a EVL 1 mil. Kč AOPK ČR, správy NP
115 163 neomezena AOPK ČR, správy NP
115 164 1 mil. Kč fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
115 165 250 tis. Kč
115 166 250 tis. Kč

Sazby:
* ponechání dřevní hmoty 500 Kč/m3
* ponechání výstavků po těžbě 400 Kč/m3
* zpracování LHP 650 Kč/ha

115 167 neomezena AOPK ČR, správy NP

 

Dokumenty ke stažení:

Programový dokument (pdf, 153.4 KB)

Metodický dokument AOPK ČR pro hodnocení žádostí (pdf, 48.9 KB)

Směrnice MŽP č.6/2009 (pdf, 556.3 KB)

Náklady obvyklých opatření_aktualizace_2016-20160324.xlsx

Příručka pro žadatele (pdf, 2.6 MB)

Formulář EDS 115D16400 (exe, 10,5 MB)

Formulář EDS 115D16500 (exe, 10,5 MB)

Formulář EDS 115D16600 (exe, 10,5 MB)

Vyhledávání

Informujeme vás

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

Předkládání žádostí do Programu péče o krajinu pro rok 2016

MŽP vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Žádosti o dotace je možné podávat do 29. ledna 2016.

OPŽP 15. výzva - zveřejnění metodiky pro Studie systémů sídelní zeleně

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn metodický rámec pro zpracování Studií systémů sídelní zeleně.

zobrazit všechny aktuality