Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Podpora obnovy přirozených fun...

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je národní dotační program MŽP podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy, dále Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů.
Na jednoleté i víceleté realizace je poskytována dotace až do výše 100% celkových nákladů akce. V rámci programu se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně.

Program se dělí na podprogramy, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli:

115 162 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy

115 167– Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí a monitoring krajinotvorných programů

Podprogramy 115 164 - 6 jsou žadatelsky otevřené a realizace je možná na celém území ČR. U ostatních podprogramů  může být žadatelem AOPK ČR nebo správa NP a realizace je omezena na konkrétní území. Sběrnými místy pro podprogramy 115 164 - 6 jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci. Při podání žádosti do výše uvedených podprogramů je potřeba, aby žadatel zadal žádost (projekt) do on-line databáze. Po jejím zadání žadatel vytiskne "dokumentaci projektu", kterou podepíše a přiloží k žádosti podávané na sběrné místo, resp. regionální pracoviště.

Podprogram Maximální výše podpory Žadatel
115 162 neomezena, pro opatření k podpoře předmětů ochrany PO a EVL 1 mil. Kč AOPK ČR, správy NP
115 163 neomezena AOPK ČR, správy NP
115 164 1 mil. Kč fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
115 165 250 tis. Kč
115 166 250 tis. Kč

Sazby:
* ponechání dřevní hmoty 500 Kč/m3
* ponechání výstavků po těžbě 400 Kč/m3
* zpracování LHP 650 Kč/ha

115 167 neomezena AOPK ČR, správy NP

 

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť (sběrných míst) AOPK ČR naleznete zde.

 

Dokumenty ke stažení:

Programový dokument (pdf, 153.4 KB)

Metodický dokument AOPK ČR pro hodnocení žádostí (pdf, 48.9 KB)

Směrnice MŽP č.6/2009 (pdf, 556.3 KB)

Náklady obvyklých opatření MZP 2019 (xls, 121.2 KB)

Příručka pro žadatele (pdf, 2.1 MB)

Formulář pro vyrovnání se SR (xls,38.5 KB)