Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled programů

Přehled programů

Dotační programy podporující péči o přírodu a krajinu

Stránky Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu zahrnují podpory z následujících dotačních programů.

Dotační programy financované z národních zdrojů

Program péče o krajinu (PPK)

Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí České republiky poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření pro realizaci drobného managementu. Program PPK rozděluje každým rokem téměř 100 mil. Kč.

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) 

Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí České republiky poskytuje investiční i neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů především na realizaci adaptačních opatření zmírňující dopady klimatické změny a specifických opatření ve vztahu k ZCHÚ, PO, EVL a zvláště chráněným druhům. V rámci POPFK se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně.

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)

Podprogram je součástí  programu „Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí České republiky. Poskytuje investiční i neinvestiční prostředky pro realizaci činností na pozemcích ve zvláště chráněných územích, jejichž vlastníkem je stát. Podprogram rozděluje každým rokem cca 100 mil. Kč.

Příspěvky na hospodaření v lesích

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které lze poskytovat finanční příspěvky. Podrobné podmínky čerpání finančních prostředků jsou uvedeny v „Závazných pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“ vyhlašované v příloze jako součást zákona o státním rozpočtu.

Národní podpory MZe v oblasti vod

V gesci Ministerstva zemědělství České republiky jsou každoročně poskytovány finanční prostředky v oblasti vodního hospodářství. Podpory jsou poskytovány v souladu s vodním zákonem na opatření ve veřejném zájmu, především prevenci před povodněmi, odstraňování povodňových škod a obnovu a rekonstrukci vodních děl. Na protipovodňová opatření bylo na období let 2007-2012 vyčleněno 10,5 mld. Kč ze státního rozpočtu, z výnosů privatizací a úvěru od Evropské investiční banky. Podora je určena pro pro správce toků. Na stejné období byly na obnovy a rekonstrukce rybníků vyčleněny 4 mld. Kč pro hospodařící subjekty

Národní program životní prostředí (NPŽP)

Národní program Životní prostředí podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám. Obsahové zaměření vychází z aktuálních priorit koncepčních a strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, zejména Státní politiky životního prostředí 2012 - 2020.

Program 115 270 \"MŽP Likvidace škod po živelných pohromách"

Vytvoření programu bylo iniciováno opakujícími se živelními pohromami, zejména povodněmi a záplavami, které v uplynulých letech zasáhly různé oblasti České republiky a způsobily značné škody. Hlavním cílem programu je zajistit odstranění škod způsobených živelní pohromou za účelem obnovy poškozeného území a majetku spadajícího do resortu Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“).

 

Evropské dotační programy

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

OP ŽP 2014 – 2020 navazuje na současné programové období OPŽP 2007 -  2013. Nadále nabízí  finanční prostředky z evropských fondů  (investičního i neinvestičního charakteru) na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí a to až do výše 100% Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako zprostředkující subjekt pro prioritní osu 4 (PO 4), zaměřenou na ochranu přírody a krajiny se podílela nastavení programu, jak z věcného, tak procesního hlediska.  Na PO 4 je v programovém období 2014 – 2020 alokováno 344,4 mil. EUR, tedy zhruba 9,5 mld. Kč.

Program rozvoje venkova (PRV)

Program má za cíl přispět zejména k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Celkem je v programu připraveno cca 3,1 mld. EUR (více než 84 miliard korun).

Operační program Rybářství (OPR)

Operační program Rybářství na období 2014-2020 je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky. Jedním z cílů programu je podpora ochrany a zlepšování životního prostředí a přírodních zdrojů. Za řízení operačního programu Rybářství zodpovídá Ministerstvo zemědělství České republiky, administrací je pověřen Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). 


LIFE

Program LIFE je evropský finanční nástroj podporující projekty zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí v Evropské unii. Otevřen je pro období 2014-2020 jako součást integrovaného přístupu EU k ochraně životního prostředí. Maximální ani minimální finanční omezení grantu není stanoveno. Průměrná výše příspěvku ze strany EU činí přibližně 1 mil. EUR. 

Operační program Praha - pól růstu (OPP)

Hlavním zaměřením programu je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

 
Integrovaný regionální Operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality