Přesun na obsah

Příjemci podpory OP ŽP osa 4

 Příjemci podpory

 

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny

Právní předpis upravující danou kategorii příjemce podpory, v případě úpravy předpisu vždy v jeho platném znění

 Právní forma příjemců podpory / oblasti podpory

6.1

6.2

6.2

obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ

6.3

6.3

lesy

6.4

6.4

opatření obsažená v plánech oblastí povodí

6.5

6.6

 

Fyzické osoby nepodnikatelé

* s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování
a zvyšování početnosti druhů

---

X*

---

X

X

X
---

X

---

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Obce a města

---

X

X

X

X

X
---

X

X

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst

---

X

X

X

X

X
---

X

X

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Svazky obcí

---

X

X

X

X

X---

X

X

Dle § 49 a § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Příspěvkové organizace a organizační složky krajů

---

X

---

X

X

X---

X

X

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Kraje

X

X

---

X

X

X---

X

X

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Státní podniky

*Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky

**správci vodních toků

---

X

X*

X**

---

X

X*

X**

X

X*

X**

X*

X**

X*

---

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku a zákon 305/2000 Sb. o povodích

Státní organizace

---

X

---

X

X

X---

X

X

Zvláštní zákony (např. dle zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty atd.)

Vysoké školy a univerzity

---

X

---

X

X

X


---

X

X

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu s výjimkou pozemkových úřadů

* AOPK ČR a správy národních parků

X*

X

X

X

X

X

 
X*

X**

X

X

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Příspěvkové organizace – správy národních parků

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Příspěvkové organizace - stát

---

X

X

X

X

X

---

X

X

Dle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Veřejné výzkumné instituce (VVI)

---

X

---

X

---

X---

X

X

Zákony č. 341/2005 Sb. a 342/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích

Občanská sdružení

---

X

X

X

X

X

 

---

X

---

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Obecně prospěšné společnosti

---

X

X

X

X

X

---

X

---

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Další subjekty jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku

---

X

---

X

X

X
 

---

X

---

Zákon 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, zákon 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech

Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI

---

X

---

X

X

X

 

 

 

 

---

X

---

Zvláštní předpisy (např. . zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.)

Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

---

X

---

X

X

X

 

 


---

X

---

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Právnické osoby – podnikatelé

* s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů

---

X*

---

X

X

---

 

 

 ---

---

---

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Fyzické osoby – podnikatelé

* s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů

---

X*

---

X

X

---

 

  

---

---

---

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality