Přesun na obsah

Příjemci podpory OP ŽP osa 4

 Příjemci podpory

 

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny

Právní předpis upravující danou kategorii příjemce podpory, v případě úpravy předpisu vždy v jeho platném znění

 Právní forma příjemců podpory / oblasti podpory

6.1

6.2

6.2

obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ

6.3

6.3

lesy

6.4

6.4

opatření obsažená v plánech oblastí povodí

6.5

6.6

 

Fyzické osoby nepodnikatelé

* s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování
a zvyšování početnosti druhů

---

X*

---

X

X

X
---

X

---

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Obce a města

---

X

X

X

X

X
---

X

X

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst

---

X

X

X

X

X
---

X

X

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Svazky obcí

---

X

X

X

X

X---

X

X

Dle § 49 a § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Příspěvkové organizace a organizační složky krajů

---

X

---

X

X

X---

X

X

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Kraje

X

X

---

X

X

X---

X

X

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Státní podniky

*Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky

**správci vodních toků

---

X

X*

X**

---

X

X*

X**

X

X*

X**

X*

X**

X*

---

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku a zákon 305/2000 Sb. o povodích

Státní organizace

---

X

---

X

X

X---

X

X

Zvláštní zákony (např. dle zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty atd.)

Vysoké školy a univerzity

---

X

---

X

X

X


---

X

X

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu s výjimkou pozemkových úřadů

* AOPK ČR a správy národních parků

X*

X

X

X

X

X

 
X*

X**

X

X

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Příspěvkové organizace – správy národních parků

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Příspěvkové organizace - stát

---

X

X

X

X

X

---

X

X

Dle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Veřejné výzkumné instituce (VVI)

---

X

---

X

---

X---

X

X

Zákony č. 341/2005 Sb. a 342/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích

Občanská sdružení

---

X

X

X

X

X

 

---

X

---

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Obecně prospěšné společnosti

---

X

X

X

X

X

---

X

---

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Další subjekty jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku

---

X

---

X

X

X
 

---

X

---

Zákon 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, zákon 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech

Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI

---

X

---

X

X

X

 

 

 

 

---

X

---

Zvláštní předpisy (např. . zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.)

Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

---

X

---

X

X

X

 

 


---

X

---

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Právnické osoby – podnikatelé

* s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů

---

X*

---

X

X

---

 

 

 ---

---

---

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Fyzické osoby – podnikatelé

* s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů

---

X*

---

X

X

---

 

  

---

---

---

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality