Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Příspěvky na hospodaření v les...

Příspěvky na hospodaření v lesích

Tradičním zdrojem podpory pro lesní hospodářství je poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Podrobné podmínky čerpání finančních prostředků jsou uvedeny v „Závazných pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“ vyhlašované v příloze jako součást zákona o státním rozpočtu pro aktuální rok. Celkově je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které lze poskytovat finanční příspěvky. Původní jednotná pravidla s celostátní působností byla transformována do pravidel jednotlivých krajů, přičemž většina krajů ponechala členění pravidel dle původního rozdělení v příloze státního rozpočtu.

Po změně zákona o rozpočtovém určení daní v roce 2005 a převodu části finančních prostředků určených na tyto účely do rozpočtu krajů, jsou hlavními poskytovateli příspěvků na hospodaření v lesích a sběrnými místy jednotlivé krajské úřady (A. obnova lesů poškozených imisemi, B. obnova, zajištění a výchova lesních porostů, C. sdružování vlastníků malých výměr, D. ekologické a k přírodě šetrné technologie). Některé kraje poskytují finanční příspěvky i na podporu přírodě blízkého hospodaření a na omezení škod způsobených kalamitními škůdci. Krajské úřady jsou současně i sběrnými místy pro příspěvky poskytované Ministerstvem zemědělství ČR ze státního rozpočtu (H. vyhotovení LHP v digitální formě, I. ostatní hospodaření v lesích). Výjimku tvoří pouze pozemky nacházející se v národních parcích a jejich ochranných pásem, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo životního prostředí ČR a pozemky důležité pro obranu státu, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo obrany ČR. V těchto případech jsou sběrnými místy příslušná ministerstva, nikoliv krajské úřady.

 

Dokumenty ke stažení:

Závazná pravidla o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích (pdf, 8.7 MB)

Nařízení vlády ze dne 16. brezna 2015 upravující závazná pravidla (pdf, 342.4 KB)

Vyhledávání

Informujeme vás

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality