Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Rejstřík

BEIMNOPRSUZ

B

Biodiverzita

Biologická rozmanitost (variabilita) všech žijících organismů (živočichů, rostin) na zemi, která zahrnuje diverzitu v rámci druhů, mezi druhy a ekosystémy.

Biomasa

Množství rostlinné hmoty, která vyroste na určité ploše za určitou dobu.

Biotop

Soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého organismu. Pojem biotop se vztahuje ke konkrétnímu druhu či společenstvu např. biotopem raka říčního jsou tekoucí vody.

E

Ekosystém

Soustava živých a neživých složek životního prostředí, které jsou mezi sebou spojeny prostřednictvím výměny látek, toku energie a předáváním informací. Samostatnými ekosystémy jsou např. les, louka, rybník, řeka.

Ekotyp

Skupina jedinců přizpůsobená určitým životním podmínkám pomocí dědičných vlastností. V botanice je nejčastěji rozlišován ekotyp horský a ekotyp nížinný.

Eroze

Postupné rozrušování objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.) a přenos jejich částic na jiná místa. Erozi způsobuje nejčastěji voda (vodní eroze), nebo vítr (větrná eroze). Eroze je přirozeným přírodním procesem, na mnoha místech jí však zvyšuje činnost člověka. Příčinou nadměrné eroze bývá nevhodné rozmístění plodin, nesprávná agrotechnika, zanedbání půdoochranných opatření, odlesnění svahů atd.

Eutrofizace

Proces znehodnocování a zhoršování kvality povrchové vody, při kterém dochází k obohacování živinami (dusík a fosfor), nejčastěji splachem dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí. Vlivem eutrofizace vod poté dochází k přemnožení sinic a bakterií.

Evropsky významná lokalita (EVL)

Evropsky významná lokalita - druh chráněného území soustavy Natura 2000 (viz heslo), které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS).

I

Intravilán

Zastavěné území obce a plochy určené k zastavění.

Invazní druh

Nepůvodní druh, který se nekontrolovaně šíří v krajině a následně vytlačuje druhy původní např. netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, borovice vejmutovka.

M

MaS

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (více na stránce Přehled programů)

Ministerstvo životního prstředí České republiky (MŽP ČR)

Ministerstvo životního prostředí České republiky. Oficiální internetové stránky jsou na adrese www.mzp.cz.

N

Národní park (NP)

Národní park - rozsáhlé zvláště chráněné území, jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy.

Národní přírodní památka (NPP)

Národní přírodní památka - zvláště chráněné území (viz heslo) menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický přírodní útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů v národním nebo mezinárodním měřítku.

Národní přírodní rezervace (NPR)

Národní přírodní rezervace - maloplošné zvláště chráněné území (viz heslo) mimořádných přírodních hodnot, na kterém jsou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.

Natura 2000

Soustava chráněných území evropského významu, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Natura 2000 se zkládá z ptačích oblastí (PO) a evropsky významných lokalit. Více o Natuře 2000 se dozvíte na http://www.natura2000.cz/

O

OP ŽP

Operační program Životní prostředí (více na stránce Přehled programů)

P

PPK

Program péče o krajinu (více na stránce Přehled programů)

Přírodní památka (PP)

Přírodní památka - maloplošné zvláště chráněné území (viz heslo), přírodní útvar zejména geologický či geomorfologický, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů regionálního významu.

Přírodní rezervace (PR)

Přírodní rezervace - maloplošné zvláště chráněné území (viz heslo), území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

PRV

Program rozvoje venkova (více na stránce Přehled programů)

Ptačí oblast (PO)

Ptačí oblast - druh chráněného území soustavy Natura 2000 (viz heslo), které je vyhlášené k ochraně volně žijících ptáků podle směrnice Evropské komise č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.

R

Revitalizace

Soubor činností vedoucích k obnovení nebo k nápravě přirozených funkcí člověkem poškozených ekosystémů, společenstev, stanovišť, krajinných celků apod. Cílem je zvýšení estetické hodnoty krajiny. Nejčastějším případem revitalizace je náprava režimu toku a částí jejich povodí. Revitalizace je také odstranění příčin degradace prostředí, odstraňování nevhodné vegetace či dosadba vegetace původní i návrat původního typu obhospodařování.

S

Společná zemědělská politika

Společná politika v hospodářské (zemědělské) oblasti EU, která formuluje hlavní zásady rozvoje a podpory zemědělství v evropských zemích. Prvotním cílem bylo nastavit systém dotací tak, aby se dosáhlo zkvalitnění venkovského života až na úrověň srovnatelnou s kvalitou života ve větších městech a zabránilo se tak vylidňování venkova.

U

Uzemní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability - vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Dělí se na místní, regionální, nadregionální a skladebnými prvky jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky.

Z

Zvláště chráněné území (ZCHÚ)

Zvláště chráněné území - území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, která jsou vyhlášena jako zvláště chráněná území (Kategorie: Národní park, Chráněná krajinná oblast, Národní přírodní rezervace, Přírodní rezervace, Národní přírodní památka, Přírodní památka).

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality