Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Péče o břehové poro…

Péče o břehové porosty

Břehové porosty podporují ekologické, rekreační a do značné míry též vodohospodářské funkce vodních toků. Snahou krajinotvorných programů je podporovat zejména podél potoků a řek v nezastavěných nivách břehové a doprovodné porosty přírodě blízkého charakteru. V rámcí programů MŽP je podporována výsadba v místech, kde dlouhodobě chybí porost původních dřevin. Z programu OP ŽP je možné financovat i obnovu stávajícího porostu, ale podmínkou je zajištění údržby vysázených dřevin po 10 let. 

Cíle:

  • snížení odnosu splavenin z povodí a snížení úživnosti rybníků realizací protierozních opatření, doplněním břehových porostů a odstraněním sedimentů ze dna nádrží

Opatření podporují následující programy

PPK (volná krajina) - Péče o břehové porosty

Podporované činnosti:
náklady na výsadbu liniových, skupinových a plošných porostů a soliterních dřevin na pozemcích nacházejících se mimo les, kácení dřevin není uznatelným nákladem

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

POPFK (115 172) - Péče o břehové porosty

Podporované činnosti:
Náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ, PO nebo EVL

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 174) -  Péče o břehové porosty

Podporované činnosti:
náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření, náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory: '
až 100 %, max. 1 mil. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

OP ŽP (4.3) - Péče o břehové porosty, revitalizace vodních toků

Podporované činnosti (uznatelné náklady): 
náklady stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, a další

Výše podpory:  
80%, u opatření vyplývajících z Plánů oblastí povodí (plánu dílčích povodí) 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality