Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Šetrné hospodaření n...

Šetrné hospodaření na rybnících

Produkční funkce rybníků jsou tradičně dosahovány intenzivní obhospodařováním, které zahrnuje činnosti směřující k zajištění co největší produkce hospodářsky významných druhů ryb. Jedná se o činnosti, které však mohou mít negativní dopad na vegetační složku vodní nádrže: hnojení, vápnění, nadměrná rybí obsádka, používání herbicidů, chov vodní drůbeže. Vodní nádrže mohou též plnit řadu mimoprodukčních funkcí, např. akumulace vody v krajině, retenční účinky při povodních, ochrana přirozené flory a fauny, rekreační funkce a další. Hospodaření v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, na něž lze poskytnout státní podporu, přestavuje udržování přirozeného rozsahu litorálního pásma, zajištění dostatečné průhlednosti vody, omezení krmení, hnojení a vysazování nepůvodních druhů ryb. Může se jednat též o omezení vyplývající z rozhodnutí orgánu státní správy.

Cíle:

  • ekologicky příznivé hospodaření na rybnících a vodních nádržích
  • podpora existence původních druhů rostlin a živočichů vázaných svým výskytem na určitý typ ekosystému

 

 

Opatření podporují následující programy

PPK (chráněná území) - Šetrné hospodaření na rybnících

Podporované činnosti:
na hospodářské činnosti na rybnících ve zvláště chráněných územích vyplívající z plánů péče o tato území

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel: 
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Šetrné hospodaření na rybnících

Podporované činnosti:
na hospodářské činnosti na rybnících v majetku státu vyplývající z plánů péče o území

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

OP ŽP (4.3) - Šetrné hospodaření na rybnících

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení do výše obvyklé ceny za tento druh prací, a další

Výše podpory: 
50%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další  

Vyhledávání

Informujeme vás

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Příjem žádostí do národního dotačního programu POPFK

výzva MŽP č. 2/2019 pro příjem žádostí v rámci programu Podpora přirozených funkcí krajiny

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality