Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Odstranění migrační…

Odstranění migračních bariér na vodních tocích

Překážky pro pohyb ryb a dalších vodních živočichů v toku představují zejména příčné stabilizační stavby a vzdouvací objekty. Migrace jsou základním životním projevem většiny vodních organismů. Z hlediska rozsahu migrací jsou pak významnými skupinami především ryby a mihulovci. Migrační prostupnost vodních toků je významná pro úhoře říčního nebo lososa obecného, kteří jsou existenčně závislí na migracích mezi mořem a vnitrozemskými vodami, ale též pro ryby migrujcí pouze v prostředí vodních toků – jedná se zejména o pstruha, parmu, mníka a další. Obnova migrační prostupnosti může spočívat v odstranění dnes již většinou nefunkční příčné stavby ve vodním toku vytvářejícího migrační překážku. Řešením je také nahrazení starého jezu konstrukcí, která plní vzdouvací funkci, ale je migračně prostupná – například balvanitým skluzem. Je-li z nějakého důvodu jezová stavba zachovávána, je možné migrační prostupnost zajistit výstavbou rybího přechodu. Rybí přechody mohou být různého konstrukčního uspořádání, vložené do konstrukce jezu nebo vytvářející obtokové koryto. Podle konstrukce rozeznáváme přechody přírodě blízké (balvanité prahy, balvanité skluzy, zdrsnělé rybí rampy, obtokové kanály, tůňové rybí přechody), technické (štěrbinový, plavební komory a rybí výtahy) a kombinované s prvky obou předchozích skupin. Rybí přechod může být také hodnotným krajinným prvkem oživujícím technokraticky řešené objekty na tocích. Pokud migrační překážku tvoří technická úprava vodního toku (nevhodné parametry proudění vody), lze ji odstranit revitalizací toku.

Cíle:

  • zvýšení biologické rozmanitosti a kvality vodního a navazujícího prostředí obnovením obousměrné migrační prostupnosti, zlepšením čistoty vody a samočistících funkcí ve vodních tocích

Příklad opatření

Rybí přechod Smědá, ř.km. 39,6
Zdroj financí: Program revitalizace říčních systémů (PRŘS)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.3) - Odstranění migračních bariér na vodních tocích

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na zprůchodnění migračních bariér pro vodní (včetně semiakvatilních) a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce (např. nepotřebné a nefunkční jezy, atp.), a další

Výše podpory:
100% pokud akce vyplývá z Koncepce zprůchodnění říční sítě, ostatní projekty  75%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména správci vodních toků, , obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

POPFK (115 172) - Odstranění migračních bariér na vodních tocích

Podporované činnosti:
náklady na stavební práce, náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ, PO nebo EVL, náklady na projektovou dokumentaci a výkup pozemku související s přípravou akce.

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 174) - Odstranění migračních bariér na vodních tocích

Podporované činnosti:
náklady na stavební práce, náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření, náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory:
až 100 %, max. 1 mil. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality